852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Moterų nevyriausybinių organizacijų vardu dėkojame Ministrui Linui Kukuraičiui už susitikimui skirtą laiką ir atvirą bei geranorišką diskusiją. Tikimės tolimesnio produktyvaus bendradarbiavimo
2017 m. liepos 3 d. įvyko asociacijos Vilniaus Moterų namai inicijuotas NVO koalicijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės narių susitikimas su SADM Ministru Linu Kukuraičiu. Susitikime taip pat dalyvavo SADM Moterų ir vyrų lygybės skyriaus vedėja Rita Žemaitytė – Tack, Šeimos politikos skyriaus vedėjas Steponas Kulbauskas ir Koalicijos narės – LPF Frida direktorė Daiva Baranauskė, asociacijos Vilniaus Moterų namai atstovės Lilija Henrika Vasiliauskienė, Evelina Dirmotaitė ir Elinga Zelionkaitė. 


Susitikime negalėjusios dalyvauti Koalicijos prezidentė Irma Zabulionytė ir kitos narės – Nijolė Meilutienė, Tauragė, Elvyra Lasskaja, Anykščiai, Salomėja Jasudienė, Šiauliai, taip pat Šilalės koordinacinio centro „Gilė“ atstovė Indrė Pilypė pritarė pasiūlytai susitikimo darbotvarkei bei ją papildė ir įgaliojo jas atstovauti susitikimo metu. Susitikimo metu buvo aptarti šie klausimai:
1. 2018 m. biudžeto formavimas. Reikalaujame didinti materialinius ir žmogiškuosius SPC tinklo išteklius, atitinkamai stiprinant specializuotos pagalbos centrų institucinius pajėgumus ir sudarant sąlygas teikti valstybės garantuojamą specializuotą kompleksinę pagalbą visa reikiama apimtimi – Valstybės garantuojamos specializuotos pagalbos užtikrinimui visoje šalyje skirti 1, 5 mln. EUR. 2018 metams; 
2. Grąžinti Valstybinę smurto prieš moteris mažinimo strategiją, pavesti Ministerijos departamentui kartu su NVO parengti jos projektą, numatyti veiksmų planą ir finansavimą 2018 m. Buvo atkreiptas Ministro dėmesys į tai, kad 2015 m. panaikinus Strategiją, šiuo metu Lietuva neturi jokio strateginio dokumento, kurį įgyvendindama vykdytų savo tarptautinius įsipareigojimus, į ką mūsų dėmesį nuolat atkreipia JT CEDAW komitetas, teikdamas rekomendacijas Lietuvai (2014). Tikimės, jog į tai bus atsižvelgta.
3. Atkreiptas Ministro dėmesys į tai, kad valstybinė smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programa neatitinka jokių gerosios praktikos reikalavimų, o jos įgyvendinimui skirtas priemonių plano turinys yra nelogiškos, o lėšos neatsakingai skirstomos. Šeimos politikos skyrius gavo nurodymą artimiausiu metu pateikti ataskaitą apie šio plano įgyvendinimą, svarstoma galimybė koreguoti tiek pačią Programą, tiek jos įgyvendinimo taktiką bei strategiją. 
4. Moterų ir vyrų lygybės skyriaus vedėja Rita Žemaitytė – Tack patvirtino, jog valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonių plano 2.1.7. punktas prieštarauja žmogaus teisių diskursui ir greičiau primena sovietinio mąstymo atgyveną nei demokratinei valstybei būdingą sprendimą, todėl turi būti pašalintas, jam planuotas lėšas panaudojant labiau atsakingai (30 000 Eur!!??).

Susitikimo metu iškeltas taip pat ir klausimas dėl V Lietuvos Moterų suvažiavimo surengimo 2018 m., įgalinant moterų nevyriausybines organizacijas jį surengti. 
Ministro žodžiais, atviro ir nuoširdaus pokalbio metu daugelis SPC nepalankių mitų buvo išsklaidyti. Džiaugiamės ir tikimės sklandaus bendradarbiavimo ateityje!

Call Now Button