852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

2018 metai

Asociacijos Vilniaus Moterų namai
VEIKLOS ATASKAITA
2018 m.

Asociacija Vilniaus Moterų namai – tai pilietinė moterų organizacija nuo savo įsikūrimo 1993 metais nuosekliai dirbanti moterų žmogaus teisių apsaugos ir įtvirtinimo srityje. Nuo 1996 m. teikiame specializuotą pagalbą smurtą ir prievartą patyrusioms moterims.

Asociacijos tikslas – siekti visų diskriminacijos formų moterims panaikinimo, rūpintis, kad moterų teisės būtų pripažįstamos ir ginamos kaip visuotinės ir nedalomos žmogaus teisės, daryti įtaką politikos formavimui ir siekti, jog smurto prieš moteris šeimoje problema būtų pripažįstama ir sprendžiama politiniu lygmeniu.

Asociacijos uždaviniai:
• Rūpintis moterų žmogaus teisių gynimu ir įtvirtinimu vietiniu, regioniniu ir globaliniu lygiu;
• Dėti pastangas pažaboti smurtą prieš moteris visuomenėje ir šeimoje, kelti smurto prieš moteris problemą politiniu lygiu, rinkti ir platinti su tuo susijusią informaciją bei inicijuoti plačią diskusiją šia tema visuomenėje;
• Siekti įstatyminės bazės tobulinimo įveikiant su lytimi susijusį smurtą, dalyvauti įstatymdavystės iniciatyvose;
• Rūpintis moterų bio-psicho-socialine sveikata, jų gyvenimo visuomenėje kokybe tiek privačioje (šeima, namai), tiek ir viešojoje (darbo rinka, profesinė veikla, dalyvavimas politikoje bei visuomenės gyvenime) sferose;
• Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant geresnio smurtą ir prievartą patiriančių moterų poreikių supratimo, kurti klientui draugišką aplinką teisėsaugos, sveikatos priežiūros bei socialinėse įstaigose;
• Siekti profesinių grupių, su kuriomis pirmiausia susiduria smurtą ir prievartą patiriančios moterys, sensitizacijos žmogaus teisių srityje;
• Remti regioninių NVO iniciatyvas teikti specializuotą kompleksinę pagalbą ir teikti jiems metodinę pagalbą;
• Dirbti smurto prieš moteris prevencijos srityje, bendradarbiaujant su kitomis moterų NVO ir valstybės institucijomis bei žiniasklaida;
• Vilniaus Moterų namai atlieka metodinio centro funkcijas ir teikia metodinę pagalbą pilietinėms organizacijoms, teikiančioms specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims, Lietuvoje ir už jos ribų;
• Vykdo mokymus, organizuoja kvalifikacijos kėlimo bei emocinės priežiūros seminarus asmenims ir organizacijoms, dirbančioms su smurtą ir prievartą patiriančiais asmenimis;
• Vykdo visų rūšių prevencinę veiklą, visuomenės narių sąmoningumo ugdymą, siekiant nulinės tolerancijos smurtui prieš moteris, įskaitant smurtą prieš moteris šeimoje, inicijuoja ir vykdo informacines kampanijas bei dalyvauja su tuo susijusiuose kitų organizacijų iniciatyvose, įskaitant tarptautines kampanijas prieš smurtą prieš moteris.

Mūsų ir kitų Lietuvos moterų nevyriausybinių organizacijų pastangomis buvo parengtas ir priimtas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (2011), o jį įgyvendinat nuo 2012 m. veikiame kaip Vilniaus miesto Specializuotos pagalbos centras (SPC). VMN teikiama pagalba apima informavimą, konsultavimą, palaikymą, tarpininkavimą institucijose atstovaujant nukentėjusių asmenų interesus, taip pat teikiame specializuotą psichologinę ir teisinę pagalbą. Pranešimus apie smurtą ir prievartą patyrusius asmenis gauname iš policijos, taip pat moterys į mus kreipiasi pačios. 2018 metais informaciją apie 1817 asmenis perdavė policija, 209 kreipėsi savarankiškai. 2018 m. iš viso suteikta 3015 konsultacijų smurtą ir prievartą patyrusiems asmenims.

Nuo 2004 metų esame WAVE (angl. Women Against Violence Europe, Moterys prieš smurtą Europoje) bendradarbiavimo tinklo įgaliotas atstovas Lietuvoje. Kartu su kitomis Europos moterų organizacijomis aktyviai dalyvaujame moterų žmogaus teisių advokacijos veiklose, nuolat keliame kvalifikaciją dalyvaudamos tinklo susitikimuose, seminaruose, tarptautinėse konferencijose, organizuojamose skirtingų Europos šalyse. Dvi asociacijos narės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Zuzana Vasiliauskaitė turi tarptautinio eksperto statusą.

2018 m. toliau tęsėme kampaniją Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją! Kartu su WAVE tinklu šią kampaniją pradėjome vykdyti 2015 metais, gegužės 25 dieną. Vienas svarbiausių kampanijos tikslų – paskatinti valstybes pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija, 2011). Kampanijos pradžiai buvo pasirinkta mėnesio 25 diena, kuri jungtinių Tautų iniciatyva yra paskelbta kaip smurto prieš moteris įveikimo diena – #Orange Day (http://www.un.org/en/women/endviolence/orangeday.shtml).

Per 2018 metus Vilniaus mieste surengtos 7 gatvės akcijos: sausio 25 d., vasario 25 d., balandžio 25 d., gegužės 25 d., rugsėjo 25 d., spalio 25 d. ir lapkričio 25 d. Gatvės akcijose dalyvavo daugiau nei 1000 abiejų lyčių ir įvairaus amžiaus asmenų, siekiančių smurto prieš moteris įveikimo ir moterų žmogaus teisių įtvirtinimo. Su akcijos plakatais nusifotografavusių akcijos dalyvių nuotraukos viešinamos VMN Facebook paskyroje; kiekvieno mėnesio 25 dieną talpiname informaciją raginančią ginti ir įtvirtinti moters teises kaip visuotines ir nedalomas žmogaus teises, įveikti su lytimi susijusį smurtą, ką ir įtvirtina ET Stambulo konvencija.

2018 m. sausio 26 d. VMN prezidentė Lilija Henrika Vasiliauskė dalyvavo konferencijoje “Nukentėjusiųjų teisės Lietuvoje: pokyčiai ir perspektyvos” LR Seime ir pristatė II-ąjį Metodinių rekomendacijų specializuotos pagalbos centrų darbuotojams, savanoriams bei Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą įgyvendinančių institucijų darbuotojams ir specialistams leidimą.

2018 m. kovo 8 d. kartu su LRS Žmogaus teisių komitetu Seimo Konstitucijos salėje surengta konferencija „Po 100 metų: moters dalis ir dalia Lietuvoje”, skirta moterų balsavimo teisės įtvirtinimo šimtmečiui. Konferencijoje dalyvavo pilietinės moterų organizacijos, moterys verslininkės, akademinės bendruomenės atstovai, vykdomosios valdžios atstovai, Seimo nariai.

2018 m. kovo 16 d. VMN atstovės dalyvavo pilietinėje akcijoje „Mes kaltiname!”.

2018 m. kovo 22 d. Specializuotos pagalbos centrų tinklas laimėjo Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus lyčių lygybės srityje. Apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo VMN atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Zuzana Vasiliauskaitė.

2018 m. kovo 23 d. dalyvavome protesto akcijoje prie Lenkijos ambasados “Juodasis penktadienis”, išreiškėme solidarumą su Lenkijos moterimis kovojančiomis dėl savo reprodukcinių teisių, įskaitant abortų teisę, įtvirtinimo.

2018 m. kovo 26 d. dalyvavome Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2017 metų ataskaitos pristatyme. Dalyvavome diskusijoje ir teikėme pasiūlymus dėl Moterų ir vyrų lygiu galimybių įstatymo įgyvendinimo, siūlėme organizuoti reguliarius NVO susitikimus ir diskusijas aktualiais lyčių lygybės politikos ir praktikų formavimo klausimais.

2018 m. balandžio 9 – 11 d. VMN atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Evelina Dirmotaitė dalyvavo kasmetiniame WAVE (Women Against Violence Europe) tinklo Patariamosios Tarybos susitikime Vienoje. Svarbiausia šio susitikimo tema – lyties perspektyvos įtvirtinimo svarba teikiant pagalbą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims. Pagalba turi būti teikiama remiantis feministinius diskursu ir pripažįstant, jog pagrindinė smurto prieš moteris šeimoje struktūrinė priežastis – jėgos ir galios disbalansas tarp moterų ir vyrų visuomenėje ir šeimoje; pagalba turi būti teikiama žvelgiant per nukentėjusios moters interesų ir teisėtų lūkesčių prizmę, bet ne vadovaujantis „pagalbos šeimai“ paradigma (Women – centered vs. Family oriented).

Pristatėme kreipimosi į Europos Tarybos Generalinę sekretorę Konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo klausimais rašto projektą, kuris tapo pagrindu WAVE tinklo Kreipimuisi palaikančiam Stambulo konvencijos ratifikavimą.. Taip pat pristatėme kreipimosi į LR Prezidentę ir Seimo pirmininką dėl moterų reprodukcinių teisių apsaugos ir įtvirtinimo (abortų draudimo grėsmė) projektą, prašydamos WAVE tinklui priklausančių organizacijų palaikymo. Gautas entuziastingas pritarimas ir palaikymas, pasirašant kreipimąsi. WAVE kreipimąsi į ET palaikė 1166 NVO.

2018 m. balandžio 12 d. įvyko VMN inicijuotas tarpininkaujant Seimo narei Dovilei Šakalienei susitikimas su LR SADM ministru Linu Kukuraičiu. Jame dalyvavo SPC tinklo atstovai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės, Tauragės, Anykščių. Susitikimą surengti padėjo Šeimos politikos skyrius ir jo vadovas Steponas Kulbauskas. Susitikimo tikslas – politikos formavimas SPC tinklo plėtros ir stiprinimo klausimais.

2018 m. gegužės 11 d. LR SADM pateiktas projektas Įveikiant smurtą šeimoje – SPC funkcijas
vykdančių nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas, jo parengime dalyvavo Moterų informacijos centras, Kauno apskrities moterų krizių centras, Moterų veiklos inovacijų centras, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras ir Vilniaus Moterų namai. Projekto tikslas – sustiprinti 17 Lietuvoje veikiančių Specializuotos pagalbos centrų.

Įgyvendinant projektą pasirengta asociacijos kūrimui – parengti visus 17 regioninių SPC jungiančios Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos įstatai ir kiti dokumentai, surengtas steigiamasis Asociacijos narių susirinkimas, įvyko dveji mokymai 17 SPC atstovams, realizuojant Asociacijos tikslus – lapkričio mėnesį advokacijos mokymai Kaune, gruodžio mėn. mokymais SPC konsultantams „Valstybės garantuojama specializuota kompleksinė pagalba smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims“ Vilniuje, kurių buvo pristatytas VMN parengtas SPC konsultavimo veiklos aprašas. Įgyvendinant projektą VMN atliko Lietuvos įstatyminės bazės analizę, identifikavo teisinio reglamentavimo spragas, įtakojančias nukentėjusio asmens apsaugos ir valstybės garantuojamos pagalbos teikimą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui ir pateikė šias rekomendacijas spaudos konferencijos 2018 m. gruodžio 21d. metu.

2018 m. gegužės 15 d. dalyvavome pilietinio nepaklusnumo akcijoje -Seimo plenarinių posėdžių salės balkone moterų žmogaus teisių aktyvistės protestuodamos dėl Seimo atsisakymo plenarinio posėdžio metu išklausyti CADAW komiteto pirmininkės prof. Dalios Leinartės pranešimą, lipnia juosta užsiklijavo burnas.

2018 m. gegužės 15 d. Kreipimasis į Europos Tarybos Generalinę sekretorę Konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo klausimais palaikant konvencijos ratifikavimą ir Kreipimasis į LR Prezidentę ir Seimo pirmininką dėl moterų reprodukcinių teisių apsaugos ir įtvirtinimo kreipimaisi buvo registruoti Seimo kanceliarijoje.

2018 m. gegužės 16 d. LRS Žmogaus teisių komitete organizuoti klausymai apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tema. Dalyvavo VMN atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Evelina Dirmotaitė.

2018 m. gegužės 17 d. VMN atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė, Elinga Zelionkaitė ir Evelina Dirmotaitė dalyvavo Specializuotos pagalbos centrų strateginiame pasitarime, kuriame buvo apsispręsta kurti asociaciją, jungiančią visas NVO, vykdančias SPC funkcijas. Nusprendus parengti asociacijos įstatus, mūsų siūlymu buvo sudaryta Redakcinė kolegija, į kurios sudėtį įėjo ir aktyviai įsijungė į asociacijos įstatų parengimą VMN atstovės.

2018 m. gegužės 23 d. įvyko VMN inicijuotas LRS Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdis, kuriame dalyvavo VMN atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Evelina Dirmotaitė, taip Vilniaus miesto SPC teisininkas advokatas Šarūnas Ivanauskas. VMN prašymu Seimo narė Dovilė Šakalienė įtraukė smurto aukų apsaugos klausimą į komisijos darbotvarkę. Vykdant artimųjų smurtą patyrusiųjų interesų atstovavimą, PD prie VRM atstovams buvo įteiktas raštas dėl sisteminių nusikaltimų aukų teisių pažeidimus teisėsaugos sistemoje ir pateikti konkretūs pavyzdžiai, kurie tai patvirtina. Vilniaus miesto SPC klientei I. M. sudarytos sąlygos paviešinti teisėsaugos darbo trūkumus, su kuriais ji susidūrė.

2018 m. gegužės 24 d. LR SADM įvyko Specializuotos pagalbos centrų tinklo ir Policijos departamento atstovų diskusiją, kurioje asmeniškai dalyvavo SADM ministras Linas Kukuraitis. PD prie VRM atstovams pakartotinai įteiktas raštas dėl sisteminių nusikaltimų aukų teisių pažeidimų teisėsaugos sistemoje ir pateikti konkretūs pavyzdžiai, kurie tai patvirtina.

2018 m. gegužės 31 d. parengtas ir portale 15min.lt publikuotas Lilijos Henrikos Vasiliauskės ir Evelinos Dirmotaitės parengtas straipsnis Moterų žmogaus teisės Lietuvoje: negalime leisti, kad traukinys nuvažiuotų atgal 
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/lilija-vasiliauskiene-ir-evelina-dirmotaite-moteru-zmogaus-teises-lietuvoje-negalime-leisti-kad-traukinys-nuvaziuotu-atgal-18-979884?fbclid=IwAR10zB7SePTdPHI-H_OfRPF60imD8i5ls6mb4nR9GwPyZTPzVLxyRPQhs3E&copied

2018 m. birželio 7 d. vyko Moterų politikos lyderių suvažiavimas Vilniuje, kurio šūkis „It’s about time! 100 reasons to act” (liet. „Atėjo laikas. 100 priežasčių veikti“). Kartu su kitais visuomeninikais prie LR Seimo skandavome šūkius reikalaudami ratifikuoti ET Stambulo konvenciją ir raginome Lietuvos Vadovę imtis ryžtingos lyderystės šalies viduje moterų žmogaus teisių klausimais. Šią dieną Prezidentė pateikė Seimui ratifikuoti Stambulo konvenciją.

2018 m. birželio 11 d. parengtas ir publikuotas Lilijos Henrikos Vasiliauskės straipsnis portale 15min.lt Moterų politikos lyderių suvažiavimas – moterų teisių aktyvistės paliktos už Seimo slenksčio
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/lilija-henrika-vasiliauskiene-moteru-politikos-lyderiu-suvaziavimas-moteru-teisiu-aktyvistes-paliktos-uz-seimo-slenkscio-18-985360?c=18&fbclid=IwAR2t3Ifn3bQfMJYi6wt_-77OPS8m-_2gDXbb7KUq4cmNVXvFgV6I03tsBhg&copied

2018 m. liepos 10 – 12 d. VMN atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Evelina Dirmotaitė dalyvavo nacionalinėje Jungtinės Karalystės Women’s Aid tinklo konferencijoje „The Rising Tide Against Misogyny”. Taip pat dalyvavo WAVE tinklo darbo grupės skirtos parengti metodinėms rekomendacijoms Kliento įgalinimu grįsta pagalba susitikime.

2018 m. liepos 23 – 24, rugpjūčio 20 dienomis Šakių rajono savivaldybėje organizuoti mokymai „Ką kiekvienas specialistas turi žinoti susidurdamas su smurtą patyrusiu asmeniu. Smurto artimoje aplinkoje priežastys, dinamika, pasekmės. Klientui draugiškos pagalbos teikimas”.

2018 metais VMN ir toliau dalyvavo Darbo grupėje Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo Vilniaus mieste koordinavimui, teikė pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims 2017-2021 metų programos tobulinimui, teikė siūlymus nustatant veiklų įgvendinimo kriterijus, kt.
2018 m. rugpjūčio 22 d. VMN laimėjo savivaldybės skelbtą Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių prevencijos ir pagalbos paslaugas smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, projektų atrankos konkursą ir rugsėjo – gruodžio m. įgyvendino projektą Specializuotos pagalbos centro, teikiančio specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims, veiklos plėtra Vilniaus mieste.

2018 metų rugsėjo 11 d. Šešios VMN kolektyvo narės dalyvavo diskusijoje „Stambulo konvencija: kokius pokyčius ji atneš“, kurią organizavo Lietuvos žurnalistikos centras, žurnalas „Verslo pietūs“, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Švedijos ambasadoje. Pagrindinės pranešėjos Lilija Henrika Vasiliauskė, VMN, ir Jūratė Juškaitė, Lietuvos žmogaus teisių centras, diskusiją moderavo žurnalistė Simona Aginskaitė, diskusijoje taip pat dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis. Diskusija patvirtino, jog jokių objektyvių kliūčių konvencijai ratifikuoti iš principo nėra.

2018 m. spalio 22-24 dienomis Keturios Vilniaus Moterų namų kolektyvo narės dalyvavo 20-tojoje WAVE konferencijoje „The Importance of Women‘s Specialist Services in Tackling Violence against Women“ (Specializuotos pagalbos centrų svarba, įveikiant smurtą prieš moteris), Maltoje. VMN atstovė Zuzana Vasiliauskaitė perskaitė pranešimą „Overcoming an interpersonal trauma: The importance of specialized complex help for female victims of DV/IPV”.

2018 m. spalio 26 d. asociacija Vilniaus Moterų namai kartu su labdaros ir paramos fondu „Frida“ organizavo filmo „(Ne)eilinė moters istorija“ peržiūrą ir diskusiją Marijos ir Jurgio Šlapelių name – muziejuje, Vilniuje.

2018 m. lapkričio 5 d. VMN atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Zuzana Vasiliauskaite Prancūzijos Teisingumo Ministrės Nicole Belloubet buvo pakviestos atstovauti Lietuvai tarptautinėje aukšto lygio konferencijoje „European conference of the victims support associations and victims’ associations: Which paths to resilience?“. Panelio diskusijos pranešimai buvo sutelkti ties Nusikaltimo aukų teisių direktyvos įgyvendinimu. VMN atstovės įsijungė ir aktyviai dalyvavo diskusijoje.
2018 m. lapkritis – gruodis VMN vykdė projektą „Siekiant efektyvios smurto artimoje aplinkoje prevencijos: aukos kaltinimui – NE“.

2018 m. lapkričio 15 – 25 d. du VMN teisininkai advokatai Šarūnas Ivanauskas ir Rokas Janauskas buvo atrinkti ir dalyvavo Bulgarijos lyčių tyrimo fondo organizuotuose mokymuose teisininkams „Women’s Human Rights Training Institute”. Mokymų metu teisininkai gilino žinias, susijusias su moterų žmogaus teisių atstovavimu regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, taip pat tobulino teisinio rašymo ir atstovavimo anglų kalba įgūdžius, siekiant efektyviau panaudoti nacionalinius ir tarptautinius mechanizmus, tokius kaip Europos Žmogaus teisių konvenciją, CEDAW konvenciją ir kt..

2018 m. lapkričio 28 d. VMN kartu su LRS Žmogaus teisų komitetu organizavo konferencija Moterų žmogaus teisės Lietuvoje 2018. Konferencija, skirta moterų žmogaus teisių padėčiai Lietuvoje aptarti ir įvertinti, sumanyta kaip tarptautinės 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris kampanijos dalis. Konferencijos metu įvairių sričių ekspertai skaitė pranešimus temomis atspindinčiomis kritines moterų pažangos sritis, kurioms būtinas nuolatinis visuomenės dėmesys ir aktyvus įsijungimas stebint, ginant ir įtvirtinant Lietuvos moterų teises kaip visuotines ir nedalomas žmogaus teises. Konferencijoje dalyvavo pilietinės moterų organizacijos, akademinės bendruomenės atstovai, vykdomosios valdžios atstovai, Seimo nariai, Konferencijos dalyviams pristatyta kandidatė į LR Prezidentus Seimo narė Ingrida Šimonytė. Konferencija priėmė Rezoliuciją, Rezoliucija išplatinta valstybės institucijoms. Sudaryta darbo grupė prie LRS ŽTK Konferencijos „Moterų žmogaus teisės Lietuvoje 2018“, rezoliucijos 5 ir 11 (3) punktams išnagrinėti ir reikalingų įstatymų pakeitimo projektams parengti, grupės vadovė Seimo narė, opozicijos lyderė Viktorija Čmilytė – Nielsen, darbo grupės sudarymą sankcionavo Seimo Valdyba.

2018 m. spalio 9 dieną įkurta Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija, VMN tapo tikraisiais LMTĮA nariais ir steigėjais.

2018 m. spalio 29 d., lapkričio 9, 12, 19, 20 d. ir gruodžio 4 d., įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims 2017-2021 metų programą, vykdyti asociacijos Vilniaus Moterų namai mokymai „Pagalbos nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje kokybės užtikrinimas“. Apmokyta 90 įvairių sričių Vilniaus miesto specialistų, savo darbe susiduriančių su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiais asmenimis.

2018 m. lapkričio 16 d. kartu su kitomis NVO, teikiančiomis pagalbą smurto aukoms bei vykdančiomis smurto prevenciją, dalyvavome kontaktų mugėje „Už gyvenimą be smurto”. Pristatėme organizacijos renginius, skirtus 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris akcijai.

2018 m. gruodžio 1 d. kartu su VMN savanorės Nidos Vildžiūnaitės vykdoma tęstine iniciatyva – projektu „Atvirukas Kalėdoms Laimingi Mūsų Namai“ asociacijos VMN kolektyvas dalyvavo LR Prezidentės globojamoje Kalėdinėje nevyriausybinių organizacijų mugėje „Už saugią Lietuvą” Daukanto aikštėje. Vilniečiams, mugės dalyviams ir svečiams, buvo dalinama informaciniai leidiniai, atsakėme į klausimus, susijusius su Asociacijos veiklos sritimi, pristatėme Vilniaus miesto SPC teikiamą pagalbą. Mūsų veikla domėjosi ir klausimus uždavė taip pat ir pati J. E. Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

2018 m. gruodžio 10 d. VMN atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Lina Pareigienė dalyvavo pirmajame Nacionaliniame žmogaus teisių forume. Įsijungėme į diskusiją „Smurtas artimoje aplinkoje: ar apsaugojame aukas?.

2018 m. gruodžio 11 d. Vilniaus Moterų namuose įvyko susitikimas su dr. Marceline Naudi, tarptautine eksperte smurto prieš moteris įveikimo srityje ir GREVIO – Stambulo konvencijos įgyvendinimo stebėseną vykdančios ekspertų grupės – komiteto vicepirmininke.
Susitikime taip pat dalyvavo Vilniaus Miesto savivaldybės atstovės Sondra Jendovickaitė-Krasovska – Vilniaus miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims 2017-2021 metų programos koordinatorė ir Rasa Urbanavičiūtė – Socialinės paramos skyriaus vedėjo padėjėja.

2018 m. gruodžio 19 d. Asociacija Vilniaus Moterų namai Vilniaus miesto savivaldybėje organizavo apskritojo stalo diskusiją „Moters teisės – visuotinės ir nedalomos žmogaus teisės. Galimybės užtikrinti moterų žmogaus teisių apsaugą smurto artimoje aplinkoje atvejais“. Diskusijoje dalyvavo Seimo narė Dovilė Šakalienė, Vilniaus miesto vicemeras Gintautas Paluckas, valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie LR SADM Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vedėja Evelina Firaitė ir Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistės teisininkė Giedrė Mikėnienė. Įvyko produktyvi diskusija, VMN atstovės buvo paprašytos parengti rekomendacijas dėl ASAAĮ ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymų suderinimo.

2018 m. gruodžio 21 d. surengta spaudos konferencija Moterų žmogaus teisės Lietuvoje 2018. Dalyvavo Lilija Henrika Vasiliauskė, asociacija Vilniaus Moterų namai, Rugilė Butkevičiūtė, Moterų informacijos centras, Esmeralda Kuliešytė, Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, Zuzana Vasiliauskaitė, Mykolo Romerio universitetas, Evelina Dirmotaitė, Vilniaus Moterų namai. Visuomenei plačiai pristatyta 2018 m. lapkričio 28 d. Rezoliucija.

2018 m. sausio 29 d., vasario 26 d., gegužės 11 d., gruodžio 20 d. VMN atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Evelina Dirmotaitė dalyvavo darbo grupės skirtos parengti metodinėms rekomendacijoms Kliento įgalinimu grįsta pagalba nuotoliniuose susitikimuose (per Zoom programėlę).

 

2019 metais planuojamos asociacijos VMN veiklos:

Tęstinis SPC funkcijų vykdymas ir specializuotos pagalbos smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims Vilniaus miesto gyventojams teikimas.

Rezultatas: suteikta Nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje asmenų poreikius ir lūkesčius atitinkanti specializuota kompleksinė pagalba, kaip ji apibrėžta LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme ir Specializuotos pagalbos centrų veiklos apraše.

• Prevencinė veikla

Projekto „Efektyvi smurto artimoje aplinkoje prevencija – užtikrinkime nukentėjusiam asmeniui draugišką visuomenės ir institucijų atsaką” įgyvendinimas. Rezultatas: paskatinta smurto artimoje aplinkoje prevencija, klientui draugiškas institucijų atsakas, pozityvių nuostatų smurtą patyrusių asmenų atžvilgiu formavimas.

WAVE kampanijos Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją! vykdymas. Rezultatas: siekiant: 1. asociacijos VMN veiklos, įskaitant specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą, geresnio žinomumo 2. Stambulo konvencijos ratifikavimo planuojamos surengti 6 gatvės akcijos.

Aktyvus įsitraukimas į tarptautinės kampanijos 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris vykdymą. Rezultatas: paskatinta smurto artimoje aplinkoje prevencija ir geresnis vyrų smurto prieš moteris šeimoje struktūrinių priežasčių, dinamikos ir pasekmių supratimas.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas. Rezultatas: sustiprintas bendradarbiavimas tarp trijų pagrindinių ASAAĮ įgyvendinimo subjektų – Policija, SPC, VTAĮT. 

• Kvalifikacijos kėlimas ir konsultavimo įgūdžių tobulinimas
Veiklos:
mokymai, supervizijos, perdegimo sindromo prevencijai skirti renginiai SPC konsultantams ir savanoriams.
Rezultatas: užtikrinama SPC teikiamos pagalbos kokybė, SPC konsultantų gerovė ir sumažinta netiesioginio traumavimo rizika, dirbant su psichologinę traumą patyrusiais asmenimis.

Mokomieji seminarai Lietuvos regionuose. Rezultatas: užtikrinama teikiamos pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims kokybė, darbuotojų gerovė ir sumažinta netiesioginio traumavimo rizika, dirbant su psichologinę traumą patyrusiais asmenimis, tinklaveika.

• Patariamoji konsultacinė veikla
Veiklos:

Dalyvavimas darbo grupėse, suburtose prie LRS Žmogaus teisių komiteto ir Vyriausybės kanceliarijos. Darbo grupės inicijuotos LRS ŽTK ir VMN organizuotos konferencijos „Moterų teisės Lietuvoje 2018“ priimtos Rezoliucijos pagrindu. Rezultatas: patobulinta LR teisinė bazė, sustiprinta nukentėjusiųjų apsaugą, paskatintas lankstesnis apsaugos priemonių taikymas, apsaugos priemonės priderinamos prie nukentėjusio asmens poreikių.

Dalyvavimas projekto „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“ priežiūros komiteto prie LR SADM veikloje. Rezultatas: pritaikytos turimos ekspertinės žinios kuriant teikiamos pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims kokybės bei prieinamumo tyrimo metodiką bei užtikrinant kitų projekto veiklų efektyvų įgyvendinimą.

Raštų rengimas aktualiais moterų žmogaus teisių įtvirtinimo ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje klausimais. 

• Tarptautinis bendradarbiavimas ir dalyvavimas konferencijose

Veiklos:
Dalyvavimas WAVE tinklo veikloje: dalyvavimas patariamosios tarybos veikloje, metinėje tinklo konferencijoje ir darbo grupės skirtos parengti metodines rekomendacijas Kliento įgalinimu grįsta pagalba veikloje (reguliarūs virtualūs susirinkimai). Rezultatas: tęstinis įgalioto WAVE tinklo atstovo Lietuvoje funkcijų vykdymas, sukaupta ir perduota tarptautinė geroji praktika smurto prieš moteris įveikimo ir moterų žmogaus teisių užtikrinimo srityje.
Projekto Pilietinė visuomenė abipus sienos: Lietuvos ir Baltarusijos moterų organizacijų bendradarbiavimas lyčių demokratijos įtvirtinimo srityje įgyvendinimas. Rezultatas: sustiprinti moterų NVO, dirbančių smurto prieš moteris įveikimo srityje ryšiai abipus sienos, Baltarusijos moterų pilietinėms organizacijoms perduota Lietuvos geroji praktika.

Dalyvavimas Lietuvos psichologų kongrese. Rezultatas: perskaitytas pranešimas Ką kiekvienas psichikos sveikatos specialistas turi žinoti, kai savo darbe susiduria su smurtą artimoje aplinkoje
patyrusia moterimi. Ką daryti ir ko ne“, Lilija Henrika Vasiliauskė (pranešėja), Zuzana Vasiliauskaitė, Evelina Dirmotaitė.

Dalyvavimas Europos psichologų kongrese Maskvoje. Rezultatas: perskaitytas pranešimas „Posttraumatic growth in women victims of imitate partner violence. The importance of specialized complex help provision”, pranešėja VMN atstovė Zuzana Vasiliauskaitė, taip pat dalyvauja VMN atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Evelina Dirmotaitė.

Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Smurto artimoje aplinkoje priežastys, pasekmės ir jų valdymas“ Rezultatas: perskaitytas pranešimas „Smurtas artimoje aplinkoje – nusikaltimas ir žmogaus teisių pažeidimas“, pranešėjos VMN atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir pranešimas „Smurtą ir prievartą patyrusių moterų psichologinės gerovės veiksniai“, pranešėja – VMN narė Zuzana Vasiliauskaitė.

Dalyvavimas WAVE tinklo metinėje konferencijoje Taline. Rezultatas: Lietuvos smurto prieš moteris įveikimo modelio pristatymas ir atstovavimas, tinklaveika.

Dalyvavimas 4 Pasaulinėje moterų organizacijų tinklų konferencijoje Taivane. Rezultatas: Lietuvos smurto prieš moteris įveikimo modelio pristatymas, tinklaveika, dalyvauja VMN atstovės Zuzana Vasiliauskaitė ir Evelina Dirmotaitė.

Dalyvavimas Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos veiklose. Rezultatas: galimai praktikų suvienodinimas.

Asociacijos Vilniaus Moterų namai prezidentė
Lilija Henrika Vasiliauskė

 

Call Now Button