852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

2022 metai

Asociacijos Vilniaus Moterų namai

VEIKLOS ATASKAITA

2022 m.

Asociacija Vilniaus Moterų namai – tai pilietinė moterų organizacija nuo savo įsikūrimo 1993 metais nuosekliai dirbanti moterų žmogaus teisių apsaugos ir įtvirtinimo srityje. Nuo 1996 m. teikiame specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą ir prievartą patyrusioms moterims.

Asociacijos tikslas – siekti visų diskriminacijos formų moterims panaikinimo, įskaitant visišką smurto prieš moteris visuomenėje ir šeimoje įveikimą, rūpintis, kad moterų teisės būtų pripažįstamos ir įtvirtinamos kaip visuotinės ir nedalomos žmogaus teisės, vykdant konsultacinę patariamąją veiklą ir bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis ir institucijomis, siekiančiomis panašių tikslų.

Asociacijos uždaviniai:
Teikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims, Lietuvoje ir už jos ribų;
Rūpintis moterų bio-psicho-socialine sveikata, jų gyvenimo visuomenėje kokybe tiek privačioje (šeima, namai), tiek ir viešojoje (darbo rinka, profesinė veikla, dalyvavimas sprendimų priėmime) sferose;
Vykdyti aktyvią institucijų darbo stebėseną moterų žmogaus teisių įtvirtinimo srityje, teikti ekspertinę nuomonę ir pasiūlymus institucijų praktikų ir įstatyminės bazės tobulinimui;
Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kurti smurtą ir prievartą patiriančioms moterims draugišką aplinką teisėsaugos, sveikatos priežiūros, socialinėse įstaigose bei žiniasklaidoje;
Siekti profesinių grupių, su kuriomis pirmiausia susiduria smurtą ir prievartą patiriančios moterys, sensitizacijos žmogaus teisių srityje, remiantis ekspertinėmis žiniomis kelti jų kvalifikaciją ir ugdyti gebėjimus teikti klientui draugišką ir savalaikę profesionalią apsaugą ir pagalbą;
Vykdyti mokymus, organizuoti kvalifikacijos kėlimo bei profesinio perdegimo prevencijai skirtus seminarus asmenims ir organizacijoms, dirbančioms su smurtą ir prievartą patiriančiais asmenimis;
Perduoti kitoms Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms gerąją pasaulio praktiką moterų žmogaus teisių gynimo ir įtvirtinimo srityje, sukauptą dalyvaujant tarptautiniame moterų judėjime, visų pirma, asociacijos Moterys prieš smurtą Europoje (WAVE, Women Against Violence Europe) veikloje, ir veikiant kaip įgalioti šios organizacijos atstovai Lietuvoje;
Vykdyti moterų pilietinių organizacijų tinklinio bendradarbiavimo skatinimą ir koordinavimą;
Remti kitų pilietinių organizacijų iniciatyvas su lytimi susijusio smurto įveikimo srityje, teikti metodinę pagalbą NVO, teikiančioms specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims;
Vykdyti visuomenės narių sąmoningumo ugdymą, visų rūšių prevencinę veiklą, siekiant nulinės tolerancijos smurtui prieš moteris, įskaitant smurtą prieš moteris šeimoje;
Inicijuoti ir vykdyti informacines kampanijas bei dalyvauti su tuo susijusiuose kitų organizacijų iniciatyvose, įskaitant tarptautines kampanijas prieš smurtą prieš moteris;

Iš mūsų veiklos 1996 – 2012 metais kilo visa specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo sistema, paremta mūsų patirtimi ir gerąja pasaulio praktika. Asociacijos Vilniaus Moterų namai ir kitų Lietuvos moterų nevyriausybinių organizacijų pastangomis buvo parengtas ir priimtas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (2011), o jį įgyvendinat nuo 2012 m. pradėjo veikti specializuotos pagalbos centrų tinklas visoje Lietuvoje. Nuo 2012 metų veikiame kaip Vilniaus miesto Specializuotos kompleksinės pagalbos centras (SKPC). VMN teikiama pagalba apima informavimą, konsultavimą, palaikymą, pagalbą tvarkant dokumentus, tarpininkavimą institucijose atstovaujant nukentėjusių asmenų interesus, taip pat teikiame specializuotą psichologinę ir teisinę pagalbą.

Nuo 2004 m. esame WAVE (angl. Women Against Violence Europe, Moterys prieš smurtą Europoje) bendradarbiavimo tinklo įgaliotas atstovas Lietuvoje. Kartu su kitomis Europos moterų organizacijomis aktyviai dalyvaujame moterų žmogaus teisių advokacijos veiklose,
nuolat keliame kvalifikaciją pagalbos teikimo srityje, dalyvaudamos tarptautinėse darbo grupėse, tinklo susitikimuose, seminaruose, tarptautinėse konferencijose, organizuojamose skirtingų Europos šalių. Trys asociacijos narės Lilija Henrika Vasiliauskė, Zuzana
Vasiliauskaitė ir Evelina Dirmotaitė turi tarptautinio eksperto statusą ir yra parengusios metodinių leidinių anglų kalba.

2022 m. VMN narė Zuzana Vasiliauskaitė dalyvavo WAVE darbo grupėje „Country report editing group“. 2022 m. mūsų atstovės dalyvavo tinklo susitikimuose gyvai: gegužės 9 – 11 d. Patariamosios tarybos susitikime Vienoje, Austrija, ir spalio 10 – 12 d. Prahoje, Čekija, kur taip pat vyko tarptautinė, metinė WAVE tinklo konferencija.

Sustiprėjus Rusijos agresijai Ukrainoje, VMN dalyvavo WAVE organizuojamuose nuotoliniuose Solidarumo susitikimuose su Ukrainos nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis lyčių lygybės ir pagalbos smurtą ir prievartą patiriančioms moterims srityje.

2022 m. birželio 8 – 9 d. VMN atstovės dalyvavo Medica mondiale mokymuose „Supporting women affected by sexualised violence through a stress- and trauma-sensitive approach“.

2022 m. toliau tęsėme kampaniją Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją! Vienas svarbiausių kampanijos tikslų – paskatinti valstybes pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija, 2011). Kampanijos renginiams pasirinkta mėnesio 25 diena, kuri jungtinių Tautų iniciatyva yra paskelbta kaip smurto prieš moteris įveikimo diena – #Orange Day.

2022 metais iš viso suteikta 732 konsultacijos smurtą ir prievartą patyrusioms moterims, daugiausia Vilniaus miesto gyventojoms, įskaitant specializuoto psichologo ir specializuotas teisininko konsultacijas. 2022 m. su mumis bendradarbiavo ir teikė antrinę teisinę pagalbą, įskaitant teismo dokumentų rengimą ir atstovavimą bylose, 3 licencijuoti advokatai, viena iš jų – visiškai nemokamai ir moters labui laimėjo sunkią smurto artimoje aplinkoje bylą, glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus Moterų namų SKPC.

2022 m. VMN toliau vykdė Vilniaus miesto SKPC funkcijas, negaudama valstybės finansavimo šiai veiklai vykdyti, – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai aplaidžiai žiūrint į savo pareigą užtikrinti valstybės garantuojamos, nemokamos specializuotos kompleksinės
pagalbos vienodą prieinamumą visoje Lietuvoje, įskaitant Vilniaus miestą. SADM taip ir nesugebėjo atsakyti į klausimą, kokiu teisiniu pagrindu remiantis Vilniaus miestui skirtos valstybės lėšos buvo išblaškytos ir išdalintos kitiems regionams ir kaip taidera su SADM
deklaruojama SKPC plėtros politiką.

2022 m. sausio 21 d. dėl demokratinės savivaldos principų pažeidimų, dėl ko pasisakė 2 instancijų teismai, VMN išstojo iš skėtinės organizacijos Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija.

2022 m. VMN vykdė asociacijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės sekretoriato funkcijas, buvo organizuojami reguliarūs susitikimai, iš viso 12 susitikimų.

2022 m. gruodžio 31 d. VMN nariais buvo 8 fiziniai asmenys.

2022 m. VMN veikloje pagal savanoriškos veiklos sutartis dalyvauja 10 savanorių.

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Asociacija Vilniaus Moterų namai 2022 m. įgyvendino LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą “Įvardinti. Atpažinti. Keisti”. Švietimo srities darbuotojų kompetencijų kėlimas lyčių lygybės srityje. Projekto partneriai – moterų pilietinės organizacijos iš 4 Lietuvos savivaldybių – LPF “Frida”, Utenos moterų centras, Kėdainių rajono Moterų krizių centras, Visagino šeimos krizių centras, susijungusios į skėtinę organizaciją, asociaciją Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės. Projekte dalyvauja VGTU inžinerijos licėjus, Kauno „Santaros“ gimnazija, Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, Visagino „Atgimimo“ gimnazija, Kėdainių Šviesioji gimnazija.

Projekto rėmuose parengti ir įgalinti lyčių lygybės ambasadoriai 5 savivaldybėse, sudaryta mokymų programa švietimo srities darbuotojams iš lyčių lygybės ir nediskriminavimo srities, surengti mokymai, parengtas švietimo srities darbuotojams skirtas savistabos dienynas, leidžiantis realiame laike fiksuoti savo interakcijas su abiejų lyčių moksleiviais bei savo reakcijas į jų elgesį klasėje, parengtos ir išleistos metodinės rekomendacijos „Lyčių lygybė ir nediskriminavimas mokymo ir ugdymo procese“, kurios gavo privalomosios literatūros žymą ir yra išplatintos Lietuvos bibliotekoms. 

Asociacija Vilniaus Moterų namai 2022 m. įgyvendino LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Institucinė parama asociacijai Vilniaus Moterų namai – lyčių demokratijos plėtra, stiprinant moterų pilietinę organizaciją.“ Projekto rėmuose
surengtas mokomasis seminaras, skirtas sustiprinti VMN konsultantų, darbuotojų ir savanorių, kompetencijas teikti specializuotą pagalbą smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims vykdant Vilniaus miesto Specializuotos kompleksinės pagalbos centro funkcijas; surengta išvažiuojamoji 3 d. stovykla – seminaras, skirta perdegimo sindromo prevencijai Nidoje.

Įgyvendintas Vienna Forum for Democracy and Human Rights projektas Istanbul Convention Country Report on Lithuania“, trijų dalių:
A. Root causes of criticism and rejection of the Istanbul Convention
B. The need to adapt to the requirements of the Istanbul Convention
C. Country-specific questions

2022 m. parengtas ir laimėtas projektas “Civil society communication and advocacy campaign on the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence using a joint methodology developed by the Council of Europe, WAVE Network and UN Women”.

2022 m. įgyvendintas projektas „Atvirukas Laimingi mūsų namai“. Projektas vykdomas nuo 2015 m.

ADVOKACIJA

Seimui ruošiantis balsuoti dėl naujosios ASAAĮ redakcijos, 2022 m. sausio mėn. raštu kreiptasi į visas Seimo frakcijos ir jų seniūnus, prašant atkreipti dėmesį į naujosios redakcijos trūkumus, ypatingą dėmesį kreipiant į 16 ASAAĮ straipsnį, ir siūlant konkrečius pakeitimus,
atspindinčius tarptautinės bendruomenės požiūrį į smurtą prieš moteris šeimoje kaip į su lytimi susijusį smurtą ir moterų žmogaus teisių pažeidimą. Pabrėžiama, jog naujoji redakcija neatitinka Lietuvos, kaip JTO, ET ir ES narės tarptautinių įsipareigojimų moterų žmogaus
teisių apsaugos ir įtvirtinimo srityje, todėl įstatymo projektą būtina taisyti. Buvo prašoma organizuoti susitikimus su frakcijų nariais, siekiant paramos ir palaikymo naujosios ASAAĮ redakcijos tobulinimui. Kreipimusi pabrėžiama, jog siekiant efektyvios smurto artimoje aplinkoje/smurto prieš moteris šeimoje prevencijos ir užkardymo, būtina aiškiai įvardinti šio itin latentinio nusikaltimo ir žmogaus teisių pažeidimo tikrąsias priežastis, kylančias iš lyčių nelygybės mūsų patriarchalinėje visuomenėje.

Vilniaus Moterų namų ir kitų NVO, taip pat lyčių lygybės ir žmogaus teisių ekspertų siūlomi pakeitimai ir patobulinimai nesulaukė Seimo narių dėmesio ir Seimas 2022 m. kovo 14 d. priėmė moterų žmogaus teisių apsaugos aspektu susilpnintą ASAAĮ, programuojantį per dešimtmetį pasitvirtinusios, progresyvios ir gerąją pasaulio praktiką atitinkančios specializuotos kompleksinės pagalbos sistemos griūtį.

2022 m. kovo 4 d. parengtas bei Seimo nariams išsiųstas raštas „ASOCIACIJOS VILNIAUS MOTERŲ NAMAI PASIŪLYMAI DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMO NR. XI-1425 TOBULINIMO PRITARIAT
SEIMO NARIO A.SYSO PASIŪLYMAMS IR JUOS IŠ DALIES PAPILDANT“.

2022 m. gegužės 2 d. įvyko nuotolinis susitikimas su Seimo Laisvės frakcijos nariais – Morgana Daniele, Ieva Pakarklyte, Mariumi Matijošaičiu dėl pagalbos infrastuktūros kūrimo seksualinę prievartą patyrusioms moterims ir mergaitėms. Mūsų siūlymas buvo įvertintas kaip savalaikis, vyko produktyvi diskusija. Seimo nariai sutiko tarpininkauti kreipiantis į ministrus dėl pilotinio projekto Metodinis centras seksualinio smurto įveikimui inicijavimui. Susitikime dalyvavo asociacijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės narės.

2022 m. gegužės mėn. po susitikimo su Laisvės frakcijos nariais Vilniaus Moterų namai kartu su asociacija Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės parengė kreipimąsi į kitas Seimo frakcijas, siekiant paramos ir palaikymo pagalbos infrastuktūros kūrimui seksualinę prievartą patyrusioms moterims ir mergaitėms. Atsakymų negavome.

2022 m. gegužės 5 d. išsiųstas raštas Sveikatos apsaugos ministrui, Socialinės apsaugos ir darbo ministrei, Teisingumo ministrei, Vidaus reikalų ministrei „DĖL SPECIALIZUOTŲ PAGALBOS CENTRŲ NUO SEKSUALINĖS PRIEVARTOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS STEIGIMO“. Raštas parengtas susitikimo gegužės 2 d. dokumentų pagrindu, pasirašė Seimo Laisvės frakcijos nariai Morgana Danielė, Ieva Pakarklytė, Marius Matijošaitis.

2022 m. bendradarbiaujant su Vilniaus miesto Tarybos nare Vilija Gucevičiūte (Laisvės frakcija), iškelta žmogaus teisių komisijos kūrimo prie Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva.

2022 m. rugpjūčio 24 d. VMS Taryba patvirtino Komisijos sudėtį, Komisiją sudarė įvairių frakcijų VMS Tarybos nariai, administracijos atstovai ir įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovai. 2022 m. rugsėjo 9 d. VMN prezidentė Lilija Henrika Vasiliauskė pirmininkavo
pirmajam Žmogaus teisių komisijos prie Vilniaus miesto savivaldybės posėdžiui. Komisijos darbo rėmuose, VMN iniciatyva suburta Moterų ir vyrų lygių galimybių darbo grupė, parengtas Žmogaus teisių komisijos veiklos planas 2023 – 2025 m.

2022 m. gruodžio 1 d. parengtas bei Teisingumo ministrei Ewelinai Dobrowolskai išsiųstas raštas „Dėl pagalbos sistemos seksualinę prievartą patyrusiems asmenims inicijavimo, metodinio centro kūrimo“. Po ilgų diskusijų iniciatyva perduota LR SADM.

2022 m. gruodžio 5 d. organizuotas NVO ir Seimo narių susitikimas su Norvegijos lyčių lygybės eksperte Rachel Eapen Paul, GREVIO komiteto nare, su lytimi susijusio smurto įveikimo klausimais, kviečiant pasidalinti jai žinoma gerąja užsienio šalių praktika. Įvyko
produktyvi diskusija.

2022 m. gruodžio 5 d. Asociacija Vilniaus Moterų namai kartu su Seimo Žmogaus teisių komitetu, bendradarbiaujant su asociacija Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės, Europos Lyčių lygybės institutu (EIGE) ir tarptautine skėtine organizacija WAVE (angl. Women Against Violence Europe/Moterys prieš smurtą Europoje) surengė konferenciją „Moterų žmogaus teisės Lietuvoje 2022. Seksizmas visuomenėje ir valstybės institucijose?“. Konferenciją globojo Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius. Konferencijos dalyvius sveikino Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen. Pranešimus skaitė Vilniaus Moterų namų prezidentė Lilija Henrika Vasiliauskė, Vilniaus Moterų namų psichologė Evelina Dirmotaitė, taip pat Dr. Jolanta Reingardė, Europos Lyčių lygybės institutas, Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, Seimo Narė Morgana Danielė. Panelio diskusiją „Seksualinio smurto reglamentavimas ir sutikimo kultūra. Specializuota kompleksinė pagalba aukoms – geroji Europos šalių praktika“ moderavo žmogaus teisių centro direktorė Jūratė Juškaitė. Panelio diskusijoje dalyvavo Rachel Eapen Paul, Norvegijos lyčių lygybės ekspertė, GREVIO komiteto narė (2018 – 2022) ir Wanja J. Saether, Norvegijos NVO atstovė. Parengta ir konferencijos dalyviams pristatyta Rezoliucija. Konferencijos įrašą galima rasti čia

2022 m. gruodžio 14 d. Lilija Henrika Vasiliauskė dalyvavo Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdyje, diskusijos tema: Ar nauja Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo redakcija suteikė impulsą smurto prevencijai?

PARENGTI STRAIPSNIAI ŽINIASKLAIDAI

2022 m. kovo 18 d. L.H.Vasiliauskė ir E.Dirmotaitė: „Lyčių lygybės ministerija nuvylė moteris. Seimo nariai nuvylė piliečių visuomenę

2022 m. liepos 18 d. Lilija Henrika Vasiliauskė, Evelina Dirmotaitė. Nauji lyčių lygybės ministerijos demaršai – nekompetencija ar piktavališkumas?

2022 m. liepos 25 d. Lilija Henrika Vasiliauskė, Evelina Dirmotaitė. „Moterų prieglaudos“ ar specializuota kompleksinė pagalba smurtą šeimoje patiriančioms moterims?

2022 m. rugsėjo 28 d. Lilija Henrika Vasiliauskė. „Nemira Pumprickaitė apie seksualinio smurto kriminalizavimą. Asmens nuomonė ar neatsakingas žurnalisto kalbėjimas?

2022 m. spalio 3 d. Evelina Dirmotaitė, Lilija Henrika Vasiliauskė. „Lyčių lygybė ir nediskriminavimas mokymo ir ugdymo procese – demokratinės visuomenės raidos pagrindas

2022 m. gruodžio 30 d. Lilija Henrika Vasiliauskė ir Evelina Dirmotaitė „Lyčių lygybė ir nediskriminavimas švietimo ir ugdymo procese – kaip jaučiasi merginos Lietuvos gimnazijose?

2023 metais planuojamos asociacijos VMN veiklos:
Tęstinis SKPC funkcijų vykdymas ir specializuotos pagalbos smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims Vilniaus miesto gyventojams teikimas.

Rezultatas: suteikta specializuota kompleksinė pagalba, atitinkanti nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje asmenų poreikius ir teisėtus lūkesčius, kaip ji apibrėžta LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme ir Specializuotos pagalbos centrų veiklos apraše,
akredituojantis prie LR SADM.

Prevencinė veikla

WAVE kampanijos Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją! vykdymas.
Rezultatas: Rengiamos gatvės akcijos Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją!

Aktyvus įsitraukimas į tarptautinės kampanijos 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris vykdymą; Paskatinta smurto artimoje aplinkoje prevencija ir geresnis vyrų smurto prieš moteris struktūrinių priežasčių, dinamikos ir pasekmių supratimas visuomenėje ir profesinėse grupėse.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas.

Rezultatas: sustiprintas bendradarbiavimas tarp trijų pagrindinių ASAAĮ įgyvendinimo subjektų – Policija, SKPC, VTAĮT.

Kvalifikacijos kėlimas ir konsultavimo įgūdžių tobulinimas

Veiklos: mokymai, supervizijos, perdegimo sindromo prevencijai skirti renginiai SKPC konsultantams ir savanoriams.

Rezultatas: užtikrinama SKPC teikiamos pagalbos kokybė, SPC konsultantų gerovė ir sumažinta netiesioginio traumavimo rizika, dirbant su psichologinę traumą patyrusiais asmenimis.

Dalyvavimas mokslinėse diskusijose

Veiklos: Dr. Zuzana Vasiliauskaitė, Lilija Henrika Vasiliauskė ir Evelina Dirmotaitė kartu su Vilniaus Universiteto moklsininkais rengs moklsinės knygos „Gender-Based Violence Revisited: Global Perspectives and National Practices“ skyrių.

Patariamoji konsultacinė veikla

Veiklos: moterų žmogaus teisių gynimas, vykdant aktyvią valstybės institucijų darbo stebėseną (monitoringas); reagavimas į politikos pokyčius; bendradarbiavimas su valstybės institucijomis, siūlant diskursyvius sprendimo būdus; Aktyvus dalyvavimas ASAAĮ tobulinime; bendradarbiavimas su žiniasklaida.

2021-12-15 įregistravus skėtinę organizaciją asociaciją “Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės”, toliau vykdant asociacijos sekretoriato funkcijas, koordinuoti jos veiklas ir kartu dalyvauti advokacijos procesuose.

Asociacijos Vilniaus Moterų namai prezidentė

Lilija Henrika Vasiliauskė

Call Now Button