852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Projektas “Įvardinti. Atpažinti. Keisti”

Projekto “Įvardinti. Atpažinti. Keisti” pristatymas


Projektą „Įvardinti. Atpažinti. Keisti“ skirtą švietimo srities darbuotojų kompetencijų kėlimui lyčių lygybės srityje 2022 metais įgyvendino Asociacija Vilniaus Moterų namai kartu su partneriais iš Kėdainių rajono Moterų Krizių centro, Labdaros ir paramos fondo Frida, Utenos Moterų centro, Visagino šeimos Krizių centro. Visos šios organizacijos yra asociacijos Moters teisės – visuotinės ir nedalomos žmogaus teisės narės ir tai yra antras kartu įgyvendintas projektas.

Moterų žmogaus teisių apsauga Lietuvoje ir pasaulyje jau kurį laiką patiria nuosmukį. 2020 m. Jungtinių Tautų plėtros programos paskelbtas lyčių socialinių normų indeksas vertinantis lyčių lygybę per žmonių turimą šališkumą lyties atžvilgiu atskleidė, kad 91 % vyrų ir 86 % moterų turi bent vieną aiškiai neigiamą nuostatą moterų atžvilgiu politikos, ekonomikos, švietimo srityse, taip pat ir moterų kūno neliečiamumo bei integralumo aspektu. Tyrimai atskleidžia, kad šios neigiamos nuostatos veikia tiek darbo aplinkoje, tiek ir asmeniniame gyvenime, daro įtaką priimamiems sprendimams ir pasirinkimams.

Projektu yra siekiama kelti švietimo srities darbuotojų kompetencijas lyčių lygybės srityje, išmokyti atpažinti lyčių vaidmenų stereotipus, suteikti įrankius ir paskatinti švietimo srities darbuotojus savo darbe taikyti nediskriminuojančias praktikas, įgalinančias tiek mergaites, tiek berniukus siekti savo aukščiausio potencialo nepriklausomai nuo jų lyties.

Šiuo projektu buvo pajudinta svarbi tema: lyčių lygybė ir nediskriminavimas mokymo ir ugdymo procese. Kelios dešimtys Lietuvos mokytojų bei keli šimtai Lietuvos moksleivių iš 5 Lietuvos savivaldybių buvo įtraukti į projekto veiklas bei supažindinti su šia svarbia problema bei jos sprendimo būdais.

Mokyklos ir mokytojai, apskritai švietimo sistemos darbuotojai, gali ir turi sukurti sąlygas jaunuoliams augti, skleistis, pasiekti savo aukščiausio potencialo akademiniame ir profesiniame gyvenime nepriklausomai nuo lyties. Tyrimai atskleidžia, kad merginų ir vaikinų pasiekimų skirtumai priklauso nuo lyties. Lyčių skirtumai kyla iš skirtingos merginų ir vaikinų socializacijos, žalingų lyčių vaidmenų stereotipų bei nelygios moterų ir vyrų padėties visuomenėje. Švietimo srities darbuotojai (ŠSD) gali prisidėti prie šių žalingų lyčių vaidmenų stereotipų naikinimo, bet taip pat gali prisidėti prie jų palaikymo bei perdavimo ateities kartoms. Tad švietimo srities darbuotojų
kompetencijų kėlimas lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje yra labai svarbus. Turėdami reikiamų žinių iš lyčių lygybės ir nediskriminavimo ŠSD lengviau gali atpažinti netinkamas nuostatas bei elgesį ir jį stabdyti klasėje. Tai padeda užtikrinti lyčių lygybe bei nediskriminavimu paremtą mokymo bei ugdymo procesą bei sukurti palankesnę erdvę skleistis tiek merginų, tiek vaikinų gebėjimams ir asmenybės potencialui.

Projekto veiklos apėmė net kelių mokymo programų sudarymą bei mokymų vykdymą projekto komandai, švietimo srities darbuotojams bei vyresniųjų klasių moksleiviams. Siekiant padėti Švietimo srities darbuotojams siekti lyčių lygybės ir nediskriminavimo ugdymo ir mokymo procese buvo parengtos metodinės rekomendacijos. Metodinėse rekomendacijose apžvelgta mokslinė literatūra ir naujausi moksliniai tyrimai, pristatytas lyčių lygybės istorinis ir politinis kontekstas, kas leis lengviau suprasti lyčių lygybės svarbą bei poveikį ŠSD gerovei, jų mokinių gerovei bei visai visuomenei apskirtai. Taip pat pateiktos praktinės rekomendacijos bei savistabos metodika –
įrankis, padėsiantis ŠSD stebėti bei vertinti kaip sekasi skatinti lyčių lygybę mokymo bei ugdymo procese. Su šia metodika ŠSD buvo supažindinti ir praktiškai taikė savo darbo vietose, o taikymo patirtys buvo aptariamos seminarų metu. Svarbu pastebėti, jog visi švietimo srities darbuotojai pozityviai vertino sukurtą savistabos metodiką, pažymėjo, jog ji padėjo jiems atkreipti dėmesį į lyčių nelygybės bei diskriminavimo problemas švietimo ir ugdymo procese bei stebėti tiek save, tiek moksleivius, o prireikus stabdyti netinkamą elgesį.

Įgyvendinant projektą susidūrėme ir su keletu iššūkių. Kai kurių mokyklų vadovai gynybiškai reagavo į pasiūlymą dalyvauti projekte, vengdami pripažinti problemos aktualumą bei svarbumą ar net aktyviai neigdami jos egzistavimą. Iš 5 projekte dalyvavusių gimnazijų būtent ta, kurioje stereotipinė lyčių dinamika buvo ryškiausia, šios problemos aktualumą neigė labiausiai. Tai signalizuoja apie visuomenės informuotumo stoką bei poreikį edukuoti švietimo srities darbuotojus. Taip pat bendraujant su vyresniųjų klasių moksleiviais buvo akivaizdu, jog jaunuoliams trūksta šių žinių ir jie noriai dalyvauja veiklose bei ypač vertina mokslu grįstą informaciją. Tokio pobūdžio projektai turėtų būti tęsiami ir rasti nuolatinę vietą švietimo programose. Projekto įgyvendinimo metu atliktas tyrimas patvirtino, jog ŠSD neturi aiškaus požiūrio į seksualinį priekabiavimą, yra linkę laikyti jį flirtu.

Pateikiame keletą projekto rekomendacijų:
1.Lyčių lygybė ir nediskriminavimas, kaip svarbi žmogaus teisių apsaugos ir įtvirtinimo sritis, turi užimti deramą vietą švietimo ir ugdymo procese: Rekomenduojame kelti švietimo srities darbuotojų kvalifikaciją lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje, suteikiant žinių apie su lytimi susijusio smurto struktūrines priežastis, dinamik ą ir pasekmes ir ugdant gebėjimus atpažinti seksualinį priekabiavimą švietimo įstaigoje bei vykdyti adekvačias prevencijos priemones;
2.Parengti mokslu grįstos lytiškumo ugdymo, lyčių lygybės ir nediskriminavimo programą, suteikiančią moksleiviams žinių apie žmogaus kūno funkcionavimą, reprodukcinę sveikatą ir teises.
3.Siekiant efektyvios patyčių prevencijos, pripažinti, jog dauguma patyčių vyksta lyties pagrindu ir yra neatsiejamos nuo seksualinio priekabiavimo bei kitų su lytimi susijusio smurto apraiškų.

 

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas mokymo ir ugdymo procese. Rekomendacijas švietimo srities darbuotojams galite rasti čia:

 

Skills

Posted on

2023.04.20

Call Now Button