852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Koalicija „MOTERS TEISĖS – VISUOTINĖS ŽMOGAUS TEISĖS”

Moterų NVO vienijasi IV Lietuvos moterų suvažiavimo rezoliucijos įgyvendinimui

2006 12 14

Vilnius

   Moterų organizacijų bendradarbiavimas rengiant IV Lietuvos moterų suvažiavimą tapo reikšminga demokratijos mokykla moterų NVO. Kartu nuveikti darbai padėjo tvirtą pagrindą pasitikėjimui, solidarumui, pagarbai skirtingumams ir subrandino moterų organizacijas tolimesnei bendrai veiklai, siekiant visai Lietuvos moterų bendruomenei svarbių tikslų. Tęsdamos šią demokratinę tradiciją,

   2006 10 16 Kaune susirinkusios septynių Lietuvos regionų moterų organizacijų atstovės aptarė galimybes veikti kartu ir įsteigė neformalią moterų NVO Koaliciją

                 MOTERS TEISĖS – VISUOTINĖS ŽMOGAUS TEISĖS

   Koalicija – tai atvira pilietinė, nepolitinė Lietuvos moterų bendruomenės saviorganizacijos forma, skirta koordinuoti pastangas siekiant, kad IV Lietuvos moterų suvažiavimo rezoliucija būtų realiai įgyvendinama.

   Pavadinimas MOTERS TEISĖS – VISUOTINĖS ŽMOGAUS TEISĖS pabrėžia, kad moterų problemas Koalicijos steigėjai suvokia ne kaip socialines, o žmogaus teisių problemas. Sutinkamai su IV Lietuvos moterų suvažiavimo rezoliucija, steigėjai yra įsitikinę, kad į nevyriausybines organizacijas susijungusios Lietuvos moterys per 15 nepriklausomybės metų aktyviai dalyvaudamos valstybės atkūrimo darbe ir prisidėdamos prie pilietinės visuomenės kūrimo, tapo kompetetingos, pilietiškai brandžios, galinčios savarankiškai spręsti politinės, kultūrinės veiklos klausimus, įtvirtinant moterų teises kaip visuotines ir nedalomas žmogaus teises. Moterys sudaro daugiau nei pusę Lietuvos visuomenės ir yra daugiau išsimokslinusių negu vyrų, tačiau jų sukaupta pilietinė ir politinė patirtis bei kompetencija yra nepakankamai efektyviai panaudojama siekiant valstybės tikslų, todėl būtina telkti jėgas šalinti moterų diskriminaciją bei suteikti moterims galimybes veikti (žr. IV LMS rezoliuciją). Steigėjai taip pat laiko būtinu atskirti moterų problemas nuo taip vadinamų „pažeidžiamų visuomenės grupių“ problemų ir traktuoti žmogaus teisių gynimo bei įtvirtinimo kontekste.

   Koalicija atstovauja susijungusias NVO. Koalicija yra atvira visoms NVO, pasiruošusias įtvirtinti moterų teises kaip visuotines ir nedalomas žmogaus teises ir kviečia jas jungtis regioniniu pagrindu. Koalicijos nariai jungiasi ir bendrai projektinei veiklai.

Koalicijos veiklos uždaviniai:

–          Siekiant palankių sąlygų pilietinius projektus vykdančioms moterų NVO, stiprinti piliečių visuomenę Lietuvoje;

–          Siekti pilnavertės socialinės partnerystės tarp moterų NVO ir valstybės bei savivaldos institucijų;

–          Atlikti ekspertų darbą atstovaujamose srityse, o spendžiant moterų problemas diegti gerą praktiką, atitinkančią moterų įgalinimo strategiją bei tarptautines rekomendacijas;

–          Telkti moterų organizacijas bendrai veiklai, informuoti bei remti moterų NVO regionuose, koordinuoti moterų organizacijų tinklo veiklą

–          Teikti tarpusavio paramą, organizuojant moterų stovyklas, seminarus, moterų savaitgalių susitikimus vis kituose regionuose.

   Moterų organizacijos geba atlikti darbus, kuriuos, pagal tarptautinius įsipareigojimus, turėtu atlikti/ finansuoti valstybė, neretai stokodamos išteklių. Koalicija yra tokia moterų bendruomenės veiklos erdvė, kur pačių NVO narių interesai, sveikata ir gerbūvis laikomi pamatinėmis vertybėmis. Koalicijos narių sutarimu, naujos NVO priimamos rekomendaciniu principu.

Koalicijos prezidentė                        Lilija Vasiliauskienė

Telefonas pasiteiravimui:  (5) 261 63 80

Call Now Button