852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

KOALICIJOS ,,MOTERS TEISĖS – VISUOTINĖS ŽMOGAUS TEISĖS“ VEIKLOS REGLAMENTAS

I. BENDROJI DALIS

1.1. Koalicija „Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės“ (toliau – Koalicija) – tai atvira pilietinė demokratinė Lietuvos moterų visuomeninės saviorganizacijos forma. Koalicija yra savarankiška, nepolitinė, nereliginė, nepelno organizacija. Jos dalyviai – visuomeninės organizacijos ir fiziniai asmenys, kuriuos vienija moters žmogaus teisių įtvirtinimas. Koalicija veikia per renkamą Valdybą.
1.2. Koalicija veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, kitus teisės aktus ir šį veiklos reglamentą.
1.3. Savo veikloje Koalicija vadovaujasi visuomenės intereso, savanoriškumo, partnerystės principais ir pagarba žmogaus teisėms bei laisvėms.
1.4. Koalicijos buveinės adresas — Pilies g. 36-10, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.5. Koalicijos veiklos trukmė neribota.
1.6. Koalicijos veikla vykdoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat Europos Sąjungos teritorijoje.
1.7. Koalicijos ataskaitiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. KOALICIJOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Pagrindiniai Koalicijos veiklos tikslai:
2.1.1. koordinuoti veiksmus, vykdant Konvenciją dėl moterų visų diskriminavimo formų panaikinimo, Pekino dokumentus, Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos Lietuvos Respublikoje planą, Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių programą, Valstybinę smurto prieš moteris mažinimo strategiją, IV Lietuvos moterų suvažiavimo rezoliuciją,
2.1.2. įtakoti valstybės politiką – bendrai bei Lietuvos moterų politikos raidą – konkrečiai.
2.2. Koalicijos uždaviniai:
2.2.1. Siekti, kad Lietuvos valstybės politika atitiktų lyčių lygių galimybių programinius dokumentus ir valstybės prisiimtus vidaus ir tarptautinius įsipareigojimus;
2.2.2. Tobulinti Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo institucinio mechanizmo veiksmingumą, siekiant lygybės de facto ir skatinant socialinį teisingumą;
2.2.3. Siekti pilnavertės socialinės partnerystės tarp valstybės institucijų ir piliečių visuomenės susivienijimų;
2.2.4. Per koalicijos narius palaikyti grįžtamąjį ryšį tarp NVO, visuomenės ir valdžios institucijų valstybės politikos moterų teisių įtvirtinimo klausimais;
2.2.5. Analizuoti ir vertinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su moterų padėtimi Lietuvos visuomenėje ir šeimoje;
2.2.6. Teikti rekomendacijas valstybės institucijoms, vykdančioms moterų organizacijų veiklos ir projektų programinį finansavimą;
2.2.7. Palaikyti moterų grupių iniciatyvas ginant moterų teises;
2.2.8. Efektyviai panaudoti esančias informacines bazes, atitinkančias Koalicijos tikslus bei moterų bendruomenės poreikius;
2.2.9.. Inicijuoti viešųjų ryšių akcijas bei viešas diskusijas Lietuvos moterų politikos bei jos įgyvendinimo klausimais.
2.3. Koalicija, siekdama nurodytų tikslų ir įgyvendindama uždavinius, vykdo šias funkcijas (šių rūšių veiklą):
2.3.1. organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę;
2.3.2. bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, judėjimais ir institucijomis Lietuvoje ir užsienyje;
2.3.3. informuoja ir šviečia visuomenę, NVO, dirbančias moterų teisių įtvirtinimo srityje, politikus ir kitus sprendimus priimančius asmenis bei profesines grupes;
2.3.4. skatina moterų teisių gynimo bei atstovavimo mechanizmų kūrimą valstybės ir savivaldybių lygmenyje;
2.3.6. skatina valstybės, savivaldybių ir privačių institucijų, asociacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų bendradarbiavimą realiai įtvirtinant moterų ir vyrų lygias galimybes bei moterų teises praktikoje;
2.3.7. ugdo Koalicijos narių gebėjimus ir informuotumą moterų žmogaus teisių įtvirtinimo srityje.
2.3.8. dalyvauja įgyvendinant projektus bei tarptautines programas;
2.3.9. dalyvauja rengiant muges, parodas, suvažiavimus, aukcionus, seminarus, kvalifikacijos tobulinimo kursus, papildomus mokymus.
2.3.10. vykdo socialinę veiklą (nesusijusią su buveine).

III. KOALICIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Koalicijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurių veikla susijusi su Koalicijos tikslais, raštu pareiškę norą stoti į Koaliciją.
3.2. Koalicijos narys turi šias teises:
3.2.1. dalyvauti Koalicijos veikloje;
3.2.2. dalyvauti ir balsuoti susirinkime;
3.2.3. susipažinti su Koalicijos dokumentais, jų projektais ir gauti visą Koalicijos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.2.4. būti renkamas į Koalicijos valdymo ir kitas organizacines Koalicijos struktūras;
3.2.5. išstoti iš Koalicijos;
3.2.6. teikti siūlymus dėl Koalicijos veiklos tobulinimo bei vystymo;
3.2.7. skleisti informaciją apie savo veiklą Koalicijoje;
3.2.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis teisėmis.
3.3. Koalicijos narys turi šias pareigas:
3.3.1. laikytis Koalicijos veiklos reglamento;
3.3.2. padėti siekti ir įgyvendinti Koalicijos tikslus bei uždavinius;
3.3.3. užtikrinti gautos informacijos konfidencialumą, išskyrus, kai ji yra paviešinta nustatyta tvarka.

IV. KOALICIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ KOALICIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

4.1. Nauji Koalicijos nariai priimami raštu pareiškę norą stoti į Koaliciją. Nauji Koalicijos nariai priimami valdybos sprendimu, atsižvelgiant į Koalicijos steigėjų/valdybos įgaliotų regionų atstovių, kurios veikia kaip regionų koordinatorės arba esant ne mažiau kaip dviejų valdybos narių rekomendacijoms.
4.2. Naujų narių raštiškas kreipimasis dėl narystės Koalicijoje pristatomas valdybai kartu su regiono koordinatorės rekomendacija.
4.3. Koalicijos nariai gali išstoti iš Koalicijos, apie tai raštu pranešdami regiono koordinatorei arba valdybai. Prieš išstodamas iš Koalicijos, narys turi atsiskaityti su Koalicija pagal turimus įsipareigojimus, jeigu tokių būtų, suderinęs su regiono koordinatoriumi arba valdyba.
4.4. Valdyba motyvuotu sprendimu gali pašalinti Koalicijos narį iš Koalicijos, jeigu jis nesilaiko Koalicijos veiklos reglamento.
4.5. Koalicijos buveinėje, turi būti visų Koalicijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Koalicijos narys.

V. KOALICIJOS VALDYMAS

5.1. Koalicijos organus sudaro visuotinis narių susirinkimas (toliau – susirinkimas), valdyba ir Koalicijos prezidentė.

VI. SUSIRINKIMAS, JO KOMPETENCIJA IR SUŠAUKIMO TVARKA

6.1. Susirinkimas yra aukščiausias Koalicijos organas. Susirinkimą sudaro visi Koalicijos nariai. Kiekvienas susirinkime dalyvaujantis narys turi sprendžiamąjį balsą.
6.2. Susirinkimas:
6.2.1. keičia Koalicijos veiklos reglamentą;
6.2.2. renka ir atšaukia valdybos narius;
6.2.3. priima sprendimus dėl Koalicijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
6.4. Susirinkimus šaukia Koalicijos Prezidentė.
6.5. Eiliniai Koalicijos susirinkimai vyksta ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus.
6.6. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 Koalicijos narių, valdyba arba Koalicijos Prezidentė.
6.7. Koalicijos Prezidentė privalo informuoti Koalicijos narius raštu apie susirinkimo datą, vietą, laiką bei darbotvarkę likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki susirinkimo.
6.8. Kiekvienas Koalicijos narys gali teikti siūlymus susirinkimo svarstymui.
6.9. Sprendimai priimami bendru sutarimu, o nuomonėms pasidalijus – paprasta balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, Prezidentė turi du balsus.
6.10. Susirinkimo metu visi dalyviai turi galimybę gauti bei pateikti informaciją.
6.11. Interesų grupės gali pristatyti programines nuostatas įstatymams keisti, priimti, stabdyti.
6.12. Susirinkimai turi būti protokoluojami.

VII. VALDYBA IR JOS KOMPETENCIJA

7.1. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 7 narai. Valdybos nariais gali būti specialiai įgalioti regionų atstovai bei fiziniai asmenys.
7.2. Valdybos narius renka susirinkimas 2 (dvejiems) metams.
7.3. Valdybos nariai turi teisę atsistatydinti nepasibaigus kadencijai, raštu pranešdami apie tai valdybai.
7.4. Valdybos veikla organizuojama remiantis rotacijos principu.
7.5. Koalicijos Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 (du) kartus per metus.
7.6 Valdyba iš savo narių renka ir atšaukia Prezidentę.
7.7. Koalicijos Prezidentė šaukia valdybos posėdžius, siūlo jų darbotvarkę.
7.8. Susirinkusi valdyba išsirenka posėdžius pirmininką ir sekretorių.
7.9. Valdyba rengia pranešimus žiniasklaidai.
7.10.Valdybos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
7.11. Valdyba organizuoja Koalicijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
7.12. Neeilinis valdybos posėdis turi būti sušauktas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 3 valdybos nariai.
7.13. Valdyba tvirtina Prezidentės parengtą Koalicijos veiklos Ataskaitą.
7.14. Visi valdybos posėdžiai protokoluojami.

VIII. KOALICIJOS PREZIDENTĖ IR JOS KOMPETENCIJA

8.1. Koalicijos Prezidentė yra vienasmenis Koalicijos valdymo organas.
8.2. Koalicijos Prezidentė renkama valdybos.
8.3. Koalicijos Prezidentė renkama trejų metų periodui su teise būti pakartotinai išrinktai dar vienai kadencijai.
8.4. Koalicijos Prezidentė atstovauja Koaliciją ir veikia jos vardu.
8.5. Koalicijos Prezidentė, remdamasi šiuo Veiklos Reglamentu, sušaukia Koalicijos susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę.
8.6. Koalicijos Prezidentė koordinuoja Valdybos veiklą ir šaukia Valdybos susirinkimus.
8.7. Koalicijos Prezidentė atsakinga už informacijos ir dokumentų pateikimą susirinkimui ir valdybai.
8.8. Prezidentė rengia metinę Koalicijos veiklos ataskaitą ir pristato ją Koalicijos nariams kartą metuose. Ataskaita išplatinama elektroniniais tinklais.

IX. KOALICIJOS REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

9.1. Koalicija pertvarkoma ir pasibaigia (reorganizuojama arba likviduojama) teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

X. KOALICIJOS VEIKLOS REGLAMENTO KEITIMO TVARKA

10.1. Koalicijos steigėjų ar valdybos narių siūlymu Reglamentas gali būti papildytas reikalingomis nuostatomis.
10.2. Veiklos reglamento pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų patvirtinimo ir paskelbimo susirinkime.

2008 m. kovo 31 d.

Call Now Button