852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

2019 m. veiklos ataskaita

Asociacija Vilniaus Moterų namai – tai pilietinė moterų organizacija nuo savo įsikūrimo 1993 metais nuosekliai dirbanti moterų žmogaus teisių apsaugos ir įtvirtinimo srityje. Nuo 1996 m. teikiame specializuotą pagalbą smurtą ir prievartą patyrusioms moterims.

 • Asociacijos tikslas – siekti visų diskriminacijos formų moterims panaikinimo, įskaitant visišką smurto prieš moteris visuomenėje ir šeimoje įveikimą, rūpintis, kad moterų teisės būtų pripažįstamos ir įtvirtinamos kaip visuotinės ir nedalomos žmogaus teisės, vykdant konsultacinę patariamąją (lobistinę) veiklą ir bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis ir institucijomis, siekiančiomis panašių tikslų.

Asociacijos uždaviniai:

 • Teikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims, Lietuvoje ir už jos ribų;
 • Rūpintis moterų bio-psicho-socialine sveikata, jų gyvenimo visuomenėje kokybe tiek privačioje (šeima, namai), tiek ir viešojoje (darbo rinka, profesinė veikla, dalyvavimas sprendimų priėmime) sferose;
 • Vykdyti aktyvią institucijų darbo stebėseną moterų žmogaus teisių įtvirtinimo srityje, teikti ekspertinę nuomonę ir pasiūlymus institucijų praktikų ir įstatyminės bazės tobulinimui;
 • Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kurti smurtą ir prievartą patiriančioms moterims draugišką aplinką teisėsaugos, sveikatos priežiūros, socialinėse įstaigose bei žiniasklaidoje;
 • Siekti profesinių grupių, su kuriomis pirmiausia susiduria smurtą ir prievartą patiriančios moterys, sensitizacijos žmogaus teisių srityje, remiantis ekspertinėmis žiniomis kelti jų kvalifikaciją ir ugdyti gebėjimus teikti klientui draugišką ir savalaikę profesionalią apsaugą ir pagalbą;
 • Vykdyti mokymus, organizuoti kvalifikacijos kėlimo bei profesinio perdegimo prevencijai skirtus seminarus asmenims ir organizacijoms, dirbančioms su smurtą ir prievartą patiriančiais asmenimis;
 • Perduoti kitoms Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms gerąją pasaulio praktiką moterų žmogaus teisių gynimo ir įtvirtinimo srityje, sukauptą dalyvaujant tarptautiniame moterų judėjime, visų pirma, asociacijos Moterys prieš smurtą Europoje (WAVE, Women Against Violence Europe) veikloje, ir veikiant kaip įgalioti šios organizacijos atstovai Lietuvoje;
 • Vykdyti moterų pilietinių organizacijų tinklinio bendradarbiavimo skatinimą ir koordinavimą;
 • Remti kitų pilietinių organizacijų iniciatyvas su lytimi susijusio smurto įveikimo srityje, teikti metodinę pagalbą NVO, teikiančioms specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims.
 • Vykdyti visuomenės narių sąmoningumo ugdymą, visų rūšių prevencinę veiklą,  siekiant nulinės tolerancijos smurtui prieš moteris, įskaitant smurtą prieš moteris šeimoje;
 • Inicijuoti ir vykdyti informacines kampanijas bei dalyvauti su tuo susijusiuose kitų organizacijų iniciatyvose, įskaitant tarptautines kampanijas prieš smurtą prieš moteris;

Iš mūsų veiklos 1996 – 2012 metais kilo visa specializuotos kompleksinės  pagalbos teikimo sistema, paremta mūsų patirtimi ir gerąją pasaulio praktika. Asociacijos Vilniaus Moterų namai ir kitų Lietuvos moterų nevyriausybinių organizacijų pastangomis buvo parengtas ir priimtas  Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (2011), o jį įgyvendinat nuo 2012 m. pradėjo veikti specializuotos pagalbos centrų tinklas visoje Lietuvoje. 2012 metų veikiame kaip Vilniaus miesto Specializuotos kompleksinės pagalbos centras (SKPC). VMN teikiama pagalba apima informavimą, konsultavimą, palaikymą, tarpininkavimą institucijose atstovaujant nukentėjusių asmenų interesus, taip pat teikiame specializuotą psichologinę ir teisinę pagalbą. Pranešimus apie smurtą ir prievartą patyrusius asmenis gauname iš policijos, taip pat moterys į mus kreipiasi pačios. 2019 metais policija perdavė pranešimus 1425 nukentėjusius asmenis, 252 kreipėsi savarankiškai. 2019 m. iš viso suteikta 3013 konsultacijų smurtą ir prievartą patyrusiems asmenims, 178 specializuotos psichologo ir 159 specializuotos teisininko konsultacijos, įskaitant procesinių ir kitų dokumentų rengimą ir atstovavimą teisme.

Nuo 2004 metų esame WAVE (angl. Women Against Violence Europe, Moterys prieš smurtą Europoje) bendradarbiavimo tinklo įgaliotas atstovas Lietuvoje. Kartu su kitomis Europos moterų organizacijomis aktyviai dalyvaujame moterų žmogaus teisių advokacijos veiklose, nuolat keliame kvalifikaciją pagalbos teikimo srityje dalyvaudamos tinklo susitikimuose, seminaruose, tarptautinėse konferencijose, tarptautinėse darbo grupėse organizuojamose skirtingų Europos šalių. Dvi asociacijos narės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Zuzana Vasiliauskaitė turi tarptautinio eksperto statusą. 2019 metais mūsų atstovės dalyvavo tinklo susitikimuose – gegužės 13 – 15 d. WAVE Patariamosios tarybos susitikime Vienoje, ir spalio 7-9 dienomis WAVE kasmetinėje konferencijoje Taline, Estija. Konferencijos metu buvo pažymėti jubiliejiniai 25-ieji WAVE tinklo gyvavimo metai. Vilniaus Moterų namų atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Zuzana Vasiliauskaitė vedė praktines dirbtuves, kurių metu dalinosi gerąja Lietuvos Specializuotos pagalbos centrų veiklos patirtimi.

2019 m. toliau tęsėme kampaniją Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją! Kartu su WAVE tinklu šią kampaniją pradėjome vykdyti 2016 metais, gegužės 25 dieną. Vienas svarbiausių kampanijos tikslų – paskatinti valstybes pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija, 2011). Kampanijos pradžiai buvo pasirinkta mėnesio 25 diena, kuri jungtinių Tautų iniciatyva yra paskelbta kaip smurto prieš moteris įveikimo diena – #Orange Day (http://www.un.org/en/women/endviolence/orangeday.shtml). Per 2019 metus Vilniaus mieste surengėme 5 gatvės akcijos: sausio 25 d., kovo 25 d., gegužės 27 d., spalio 25 d., lapkričio 27 d. Gatvės akcijose dalyvavo abiejų lyčių ir įvairaus amžiaus asmenys, siekiantys smurto prieš moteris įveikimo ir moterų žmogaus teisių įtvirtinimo. Su akcijos plakatais nusifotografavusių akcijos dalyvių nuotraukos viešinamos VMN Facebook paskyroje; kiekvieno mėnesio 25 dieną talpiname informaciją raginančią ginti ir įtvirtinti moters teises kaip visuotines ir nedalomas žmogaus teises, įveikti su lytimi susijusį smurtą, ką ir įtvirtina ET Stambulo konvencija.

2019 metai Vilniaus Moterų namai dalyvavo dviejų nacionalinių darbo grupių veikloje. 1. Darbo grupės prie LRS Žmogaus teisių komiteto (ŽTK) veikloje. Šios darbo grupės veiklos rezultate buvo parengtas mūsų inicijuotas persekiojimą kriminalizuojančio įstatymo projektas, kuriam po pateikimo buvo pritarta LR Seime. Darbo grupei vadovavo LR Seimo narė Viktorija Čmilytė-Nielsen, dalyvavo ŽTK pirmininkas Valerijus Simulik, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prokuraturos, policijos ir NVO atstovai.

2. Darbo grupės prevencijos ir apsaugos nuo smurto prieš moteris bei smurto artimoje aplinkoje klausimams koordinuoti ir spręsti prie LR Vyriausybės kanceliarijos veikloje. Šios darbo grupės veiklos rezultate buvo parengta nauja Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo redakcija papildyta Apsaugos nuo smurto orderio institutu. Įstatymas iš lyčiai neutralaus tapo lyčiai specifišku, ko nuosekliai siekėme ilgametės advokacijos būdu.

Abi darbo grupės inicijuotos VMN kartu su LRS ŽTK organizuotos 2018 m. lapkričio 28 d. Seime vykusios konferencijos „Moterų žmogaus teisės Lietuvoje 2018“ rezoliucijos pagrindu ir yra skirtos įstatyminės bazės tobulinimui, siekiant gerinti smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų apsaugą.

Taip pat dalyvavome tęsėme savo dalyvavimą tarptautinėje “Strength Based Needs Led Approach” darbo grupė prie WAVE ofiso Vienoje, skirta specializuotos pagalbos standarto nustatymui Europos Tarybos erdvėje.

Veiklos:

2019 metų vasario 25 d. Vilniaus Moterų namuose lankėsi Sankt Peterburgo Moterų krizių centro, nuo 1992 metų teikiančio pagalbą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims, atstovės. Susitikimo metu dalinomės ilgamete pagalbos teikimo patirtimi, su kokiais sunkumais susiduriame gindamos pažeistas moterų teises, aptarėme, kokias mokymo ir perdegimo sindromo prevencijos metodus taikome ruošdamos SKPC  konsultantes ir supervizuodamos jų darbą. moky

2019 metų kovo 7 d. VMN atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Zuzana Vasiliauskaitė kartu su kolegėmis iš visuomeninių moterų organizacijų, akademijos ir profesinių sąjungų dalyvavo susitikime su LR Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu. Susitikimo metu aptarti moterų žmogaus teisių įtvirtinimui būtini veiksmai, o būtent – Stambulo konvencijos ratifikavimas, moterų reprodukcinių teisių įgyvendinimas, moterų ir vyrų darbo užmokesčių suvienodinimas, lyčiai jautraus biudžeto formavimas, smurto prieš moteris įveikimo klausimai. Susitikimo rezultate inicijuota Darbo grupė prevencijos ir apsaugos nuo smurto prieš moteris bei smurto artimoje aplinkoje klausimams koordinuoti ir spręsti prie LR Vyriausybės kanceliarijos.

2019 metų kovo 8 d. dalyvavome visuotinėse Moterų solidarumo eitynėse, skirtose paminėti Tarptautinę moterų solidarumo dieną.

2019 metų kovo 15 d. ir balandžio 12 d. prisijungėme prie pasaulinio judėjimo „Penktadieniai už ateitį/Fridays for future” ir dalyvavome akcijoje „Kartu už klimatą!” prie LR Vyriausybės, reikalaujant atsakingo elgesio su gamta.

2019 metų kovo 25 d.  įvyko asociacijos Vilniaus Moterų namai ir Labdaros ir paramos fondo „FRIDA“ spaudos konferencija „Oficialioji Lietuvos politika smurto artimoje aplinkoje įveikimo srityje. Ko trūksta?“. Spaudos konferencijos metu raginome Seimą pavasario sesijos metu ratifikuoti Stambulo konvenciją, apjungiančią į vieną darnią visumą prevenciją, apsaugą nuo smurto ir specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, baudžiamąjį kaltųjų persekiojimą ir suderintas politikos priemones, skirtas šiems tikslams pasiekti.

Spaudos konferencijos metu taip pat pateikėme keletą teisės aktų ir institucijų darbo praktikų pavyzdžių, kurie būdami nesuderinti tarpusavyje kelia sumaištį visuomenėje, socialinių grupių supriešinimą ir piliečių nepasitenkinimą, kas gali turėti neigiamos įtakos pasitikėjimui Valstybe.

2019 metų kovo 26 d. VMN atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė, Zuzana Vasiliauskaitė ir Evelina Dirmotaitė dalyvavo LRT aktualijų studijoje vykusioje diskusijoje „Kova su smurtu prieš moteris“. Diskusijoje dalyvavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas Tomas Milevičius.

2019 metų kovo 28 d. VMN atstovės dalyvavo Lietuvos moterų balsavimo šimtmečiui paminėti skirtoje konferencijoje „Moters vaidmuo kintančiame pasaulyje“. Konferencijos metu diskutuota apie lyčių lygybę Lietuvoje ir Europos sąjungoje, moterų lyderystę bei lyčių vaidmenis.

2019 metų balandžio 24 d. VMN atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Zuzana Vasiliauskaitė dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje “Kaip užtikrinti lyčių lygybės pusiausvyrą: galimos laikinosios specialiosios priemonės Lietuvoje”. Diskusijos metu VMN atstovės iškėlė šiuos svarbius problemos aspektus:

 • Stiprinti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą jame pateikiant laikinųjų specialiųjų moterų pažangos priemonių apibrėžimą; įpareigoti ministerijas realizuoti šias priemones priimant savo srities poįstatyminius teisės aktus (programos, konkursų nuostatai, kt.);
 • Sudarydamos savo strateginius planus savivaldybės turi įtraukti lyties aspektą; siekiant struktūrinių pokyčių inicijuoti ir vykdyti moterų pažangos programas;
 • Atkurti sugriautus lyčių lygybės užtikrinimo institucinius mechanizmus, o konkrečiai įsteigti Ministro Pirmininko patarėjos, atsakingos už lyčių lygybės užtikrinimą, pareigybę; atskirti Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą nuo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, nes šiuo metu moterų pažangos klausimas yra nesprendžiamas ir net atvirkščiai – atsitinka, kad ministerijų bandymai įgyvendinti moterų pažangą skatinančias priemones šios institucijos yra vertinamos kaip „lygių galimybių pažeidimas“;
 • Keisti retoriką ir aiškiai kalbėti apie moterų pažangos skatinimą, bet ne lyčiai neutralią „lygių galimybių politiką“;

2019 gegužės 24 – 25 d. dalyvavome Lietuvos psichologų kongrese. Asociacijos Vilniaus Moterų namai atstovė Evelina Dirmotaitė perskaitė Lilijos Henrikos Vasiliauskės, Zuzanos Vasiliauskaitės ir Evelinos Dirmotaitės parengtą pranešimą „Ką kiekvienas psichikos sveikatos specialistas turi žinoti, kai savo darbe susiduria su smurtą artimoje aplinkoje patyrusia moterimi. Ką daryti ir ko ne?“.

2019 metų gegužės 28 d. VMN atstovės dalyvavo konferencijoje ,,Reprodukcinės ir seksualinės sveikatos apsaugos iššūkiai”, skirtoje Tarptautinei moterų sveikatos gerinimo dienai.

2019 metų liepos 2 – 5 d. dalyvavome Europos psichologų kongrese Maskvoje, Rusijoje. Vilniaus Moterų namų atstovė Mykolo Romerio universiteto doktorantė Zuzana Vasiliauskaitė perskaitė pranešimą „Postraumatic growth in women victims of intimate partner violence. The importance of specialized complex help provision”. Sėkmingas sociopolitinio aktyvizmo ir akademinės kompetencijos junginys.

2019 rugsėjo 3 – 8 dienomis asociacijos Vilniaus Moterų namai atstovė Zuzana Vasiliauskaitė dalyvavo dviejuose renginiuose San Diege, Kalifornijoje:

1) „Nacionalinė partnerystė užkirsti kelią tarpasmeninei traumai visuose gyvenimo tarpsniuose“ (National Partnership To End Interpersonal Violence Across The Lifespan );
2) Keturių dienų konferencijoje “24-tasis Tarptautinis aukšto lygio susitikimas siekiant įveikti smurtą, prievartą ir traumą visuose gyvenimo tarpsniuose“ (24th International Summit on Violence, Abuse & Trauma Across the Lifespan).

Šiuose renginiuose Z. Vasiliauskaitė atstovavo Lietuvą, pristatė Specializuotos pagalbos teikimo modelį bei savo mokslinio tyrimo rezultatus, dalyvavo 5 darbiniuose susitikimuose su prof. Robert Geffner, dr. Miccio-Fonseca, dr. Lucinda Rasmussen, dr. Morgan Shaw ir daugeliu kitų pasaulyje pripažintų tarpasmeninės traumos įveikimo srityje dirbančių mokslininkų ir praktikų.

2019 metų rugsėjo – lapkričio mėn. įgyvendintas Lietuvos ambasados Minske remiamas projektas Pilietinė visuomenė abipus sienos: Lietuvos ir Baltarusijos moterų organizacijų bendradarbiavimas lyčių demokratijos įtvirtinimo srityje.

Projekte dalyvavo 67 asmenys iš 21 Baltarusijoje veikiančios organizacijos. Projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos –

 1. 2019 rugsėjo 16 d. surengta apskritojo stalo diskusija Lietuvos Respublikos ambasadoje Minske;
 2. Rugsėjo 17 d. surengtas 1 sąmoningumo ugdymo seminaras Baltarusijos moterų organizacijų atstovėms Minske; 
 3. Spalio 2 – 4 d. surengtas  Baltarusijos moterų organizacijų studijų vizitas į Lietuvą, Vilnių.
 4. Baigiamasis renginys buvo organizuotas kaip Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų forumas, iš kurį susirinko 25 atstovai iš 16 Baltarusijos organizacijų.

Projekto dalyviams buvo suteikta galimybė susipažinti su Lietuvos demokratiniais institutais, jos supažindintos su Lietuvos parlamentarizmo istorija,  susitiko  ir diskutavo su moterimis parlamentarėmis, Laikinosios parlamentinės moterų grupės narėmis,  dalyvavo susitikime su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovais; taip pat dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Smurtas artimoje aplinkoje: priežastys, pasekmės ir valdymas” 

Šios patirtys studijų vizito dalyvių žodžiais paskatino labiau domėtis politiniais procesais savo šalyje, aktyviau dalyvauti rinkimuose ir kituose demokratiniuose procesuose.

2019 metų spalio 4 d. įvyko Vilniaus Moterų namų kartu su Mykolo Romerio universitetu organizuota tarptautinė mokslinė į praktiką orientuota teisės psichologijos konferencija „Smurtas šeimoje: priežastys, pasekmės ir valdymas“. Konferencijoje pranešimus skaitė tarptautiniu mastu pripažinti ekspertai, tokie kaip prof. Rashida Manjoo, dr. Marceline Naudi, Lilija Henrika Vasiliauskė, Zuzana Vasiliauskaitė ir daugelis kitų.

2019 metų spalio 7-9 dienomis asociacijos Vilniaus Moterų namai kolektyvas dalyvavo kasmetinėje WAVE tinklo konferencijoje Taline, Estija. Konferencijos metu buvo pažymėti jubiliejiniai 25-ieji WAVE tinklo gyvavimo metai. Vilniaus Moterų namų atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Zuzana Vasiliauskaitė vedė praktines dirbtuves, kurių metu dalinosi gerąja Lietuvos Specializuotos pagalbos centrų veiklos patirtimi.

2019 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto socialinės paramos centrui surengėme mokymus „Žvelgiant per asmens, nukentėjusio nuo smurto šeimoje/artimoje aplinkoje, interesų ir teisėtų lūkesčių prizmę“. Mokymai buvo LR SADM remiamo projekto – Efektyvi smurto artimoje aplinkoje prevencija – užtikrinkime nukentėjusiam asmeniui draugišką visuomenės ir institucijų atsaką dalis.

2019 metų spalio 28 – 31 d. Asociacijos Vilniaus Moterų namai atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Elinga Zelionkaitė dalyvavo CEDAW Komiteto 74 sesijoje Ženevoje, kartu su Lietuvos moterų lobistine organizacija, kurią atstovavo prezidentė Audronė Kisielienė, Komitetui pristatė NVO šešėlinę ataskaitą.

2019 metų lapkričio 4-8 dienomis Vilniaus Moterų namų atstovės Zuzana Vasiliauskaitė ir Evelina Dirmotaitė atstovo Lietuvą ir dalyvavo 4-ojoje Pasaulinėje pagalbą moterims teikiančių organizacijų konferencijoje Kaoshiunge, Taivane.

2019 metų lapkričio 27 ir 29 d., įgyvendinant smurto artimoje aplinkoje prevencijai skirtą projektą  Efektyvi smurto artimoje aplinkoje prevencija – užtikrinkime nukentėjusiam asmeniui draugišką visuomenės ir institucijų atsaką įvyko Vilniaus miesto specializuotos pagalbos centro atstovių ir Vilniaus miesto 3 – ojo ir 2 – ojo policijos komisariatų pareigūnų susitikimai.

2019 metų lapkričio 28 d. Vilniaus Moterų namų prezidentė Lilija Henrika Vasiliauskė dalyvavo radijo XFM radijo laidoje „Būk sveikas“, skirtoje tarptautinei akcijai 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris.

2019 metų lapkričio 29 d. Vilniaus Moterų namų direktorė Lilija Henrika Vasiliauskė kartu su Žmogaus teisių komiteto nare Viktorija Čmilyte-Nielsen ir LR Seimo Laikinosios Moterų grupės pirmininke Aušrine Armonaite dalyvavo LRT aktualijų studijoje vykusioje diskusijoje „Lietuva per penkiolika metų nepadarė jokios pažangos moterų ir vyrų lygybės srityje“.

2019 metų gruodžio 2 d. Asociacija Vilniaus Moterų namai kartu su LRS Žmogaus teisių komitetu organizavo konferenciją „Moterų žmogaus teisės Lietuvoje 2019“. Priimti konferencijos Rezoliucija aktualiais moterų žmogaus teisių įtvirtinimo klausimais.  

2019 metų gruodžio 13-15 d. Nidoje įvyko pasakų terapijos seminaras – ,,Pasakos Sniego Karalienė analizė grupėje”. Tradicija tapęs stovykla seminaras skirtas perdegimo sindromo prevencijai ir tinklinio moterų bendradarbiavimo skatinimui. Dalyvavo Vilniaus Moterų namų ir kitų nevyriausybinių organizacijų narės.

2019 metų gruodžio 19 d. Dalyvavome Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro organizuotoje konferencijoje „Pagalba nukentėjusiems nuo nusikaltimų: Europos ir Lietuvos patirtys“, kurioje asociacijos Vilniaus Moterų namai prezidentė Lilija Henrika Vasiliauskė skaitė pranešimą „Smurtas prieš moteris šeimoje – nusikaltimas ir žmogaus teisių pažeidimas. Šešėlinės NVO ataskaitos CEDAW komitetui 2019 pristatymas“.

2020 metais planuojamos asociacijos VMN veiklos:

 • Tęstinis SPC funkcijų vykdymas ir specializuotos pagalbos smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims Vilniaus miesto gyventojams teikimas.

Rezultatas: suteikta nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje asmenų poreikius ir lūkesčius atitinkanti specializuota kompleksinė pagalba, kaip ji apibrėžta LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme ir Specializuotos pagalbos centrų veiklos apraše.

 • Prevencinė veikla

WAVE kampanijos Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją! vykdymas.

Rezultatas: Surengtos gatvės akcijos priešais Vyriausybę (Kudirkos aikštėje) ir priešais Seima  (Nepriklausomybės aikštėje).

Aktyvus įsitraukimas į tarptautinės kampanijos 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris vykdymą.

 Rezultatas: paskatinta smurto artimoje aplinkoje prevencija ir geresnis vyrų smurto prieš moteris struktūrinių priežasčių, dinamikos ir pasekmių supratimas visuomenėje ir profesinėse grupėse.

 • Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas.

Rezultatas: sustiprintas bendradarbiavimas tarp trijų pagrindinių ASAAĮ įgyvendinimo subjektų – Policija, SPC, VTAĮT.

 • Kvalifikacijos kėlimas ir konsultavimo įgūdžių tobulinimas

Veiklos:

mokymai, supervizijos, perdegimo sindromo prevencijai skirti renginiai SPC konsultantams ir savanoriams.

Rezultatas: užtikrinama SPC teikiamos pagalbos kokybė, SPC konsultantų gerovė ir sumažinta netiesioginio traumavimo rizika, dirbant su psichologinę traumą patyrusiais asmenimis.

 • Patariamoji konsultacinė veikla

Veiklos: moterų žmogaus teisių gynimas, vykdant aktyvią valstybės institucijų darbo stebėseną (monitoringas); reagavimas į politikos pokyčius; bendradarbiavimas su žiniasklaida viešinant iškylančias problemas ir siūlant diskursyvius sprendimo būdus

 • Savanorių konsultančių rengimas darbui Vilniaus miesto Specializuotos kompleksinės pagalbos centre

Rezultatas: žmogiškųjų išteklių plėtra ir informacijos sklaida visuomenėje moterų žmogaus teisių klausimais, pilietiškumo ugdymas ir aktyvaus įsitraukimas į visuomenei svarbių problemų sprendimą.

Asociacijos Vilniaus Moterų namai prezidentė

Lilija Henrika Vasiliauskė

Call Now Button